Projekt ustawy o badaniach klinicznych trafił do konsultacji społecznych

Opublikowane 04 maja 2021
Projekt ustawy o badaniach klinicznych trafił do konsultacji społecznych
Długo oczekiwany projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi trafił do konsultacji społecznych.
Szczegóły projektu dostępne na stronie Rządowego Centrum Legislacji: 
- Opracowanie projektu ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi wynika z konieczności zapewnienia stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem 536/2014”. Drugim celem wprowadzenia nowych regulacji dotyczących badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, jest zwiększenie atrakcyjności prowadzenia badań klinicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu zapewnienia stosowania przepisów Rozporządzenia 536/2014 w projekcie ustawy uregulowano:

 • postępowanie w przedmiocie wydania pozwolenia na badanie kliniczne oraz pozwolenia na istotną zmianę badania klinicznego;
 • tryb powołania, skład i zadania Naczelnej Komisji Bioetycznej;
 • tryb uprawniania komisji bioetycznych do przeprowadzania oceny etycznej badań klinicznych;
 • zasady i tryb przeprowadzania oceny etycznej badania klinicznego oraz związane z tym terminy;
 • obowiązki sponsora, głównego badacza i badacza;
 • zasady odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora;
 • zasady funkcjonowania Funduszu Ochrony Uczestników Badań Klinicznych;
 • wysokość i sposób uiszczania opłat związanych z badaniem klinicznym;
 • zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z badaniem klinicznym;
 • zasady i tryb przeprowadzania inspekcji badania klinicznego.

Kluczowe kwestie pozostawione w kompetencji krajowej, które zostały uregulowane w projekcie ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi dotyczą m.in.:

 • określenia krajowego organu kompetentnego odpowiedzialnego za wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego oraz trybu postępowania w przedmiocie wydania pozwolenia na badanie kliniczne produktu leczniczego stosowanego u ludzi, oraz pozwolenia na istotną zmianę badania klinicznego;
 • systemu oceny etycznej badań klinicznych produktów leczniczych oraz sposobu jej przeprowadzania przez komisje bioetyczne, przy uwzględnieniu terminów określonych
  w rozporządzeniu 536/2014;
 • wymogów językowych dokumentacji;
 • wprowadzenia rozwiązań zapewniających ochronę uczestników badań w zakresie systemu odszkodowań (systemu ubezpieczeń);
 • zasad odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora;
 • wysokości i sposobu uiszczania opłat związanych z badaniem klinicznym;
 • zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z badaniem klinicznym;
 • zasad i trybu przeprowadzania inspekcji badania klinicznego;
 • mechanizmu wsparcia niekomercyjnych badań klinicznych.
Źrodło: RCL