Komisja Europejska zarejestrowała fedratynib Bristol Myers Squibb do leczenia dorosłych pacjentów z nowo rozpoznaną i z wtórną mielofibrozą

Fedratynib – doustny lek stosowany raz na dobę – jest pierwszą nową opcją leczenia mielofibrozy zarejestrowaną w Europie od niemal dekady Zastosowanie fedratynibu spowodowało klinicznie znaczące zmniejszenie objętości śledziony i objawów choroby u pacjentów z mielofibrozą, u których leczenie ruksolitynibem zakończyło się niepowodzeniem, którzy nie tolerują ruksolitynibu lub nie byli dotychczas leczeni inhibitorami JAK.
2021-03-02 11:53

Nowa insulina trafi do refundacji od marca

Na nowej liście leków refundowanych znalazł się nowoczesny analog insuliny doposiłkowej – insulin aspart, który charakteryzuje się szybszym początkiem działania i krótszym czasem działania niż rozpuszczalna insulina ludzka. Jest to również pierwsza dostępna insulina Aspart dostępna w jednorazowym gotowym do użycia wstrzykiwaczu.
2021-02-22 17:55

Vir Biotechnology i GSK ogłosiły wspierane przez NHS badanie AGILE oceniające stosowanie preparatu VIR-7832 we wczesnym leczeniu COVID-19

Firmy Vir Biotechnology i GSK ogłosiły wspierane przez NHS badanie AGILE oceniające stosowanie preparatu VIR-7832 we wczesnym leczeniu COVID-19. Drugie przeciwciało monoklonalne opracowane dzięki współpracy firm Vir i GSK zostanie poddane badaniom jako potencjalne leczenie COVID-19. Planowane badanie ma się rozpocząć w I kwartale 2021 r. w licznych ośrodkach w Wielkiej Brytanii.
2021-01-19 15:59

Nowe perspektywy leczenia raka jajnika

Leczenie zaawansowanego raka jajnika inhibitorami PARP, nowo zarejestrowanymi w Unii Europejskiej do stosowania po pierwszej linii leczenia, jest szansą na terapię tą innowacyjną grupą leków nie tylko chorych z mutacją w genach BRCA, ale i pozostałej większości pacjentek. Badania wykazały wydłużenie czasu wolnego od progresji choroby u wszystkich pacjentek chorych na raka jajnika, które odpowiedziały na chemioterapię pochodnymi platyny1.
2021-01-12 16:57

Za kilka tygodni poznamy wyniki badań nad amantadyną w zapobieganiu progresji i leczeniu Covid-19

Agencja Badań Medycznych w odpowiedzi na zlecenie Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego sfinansowała badanie dotyczące zastosowanie amantadyny w zapobieganiu progresji i leczeniu objawów COVID-19. Badanie ma na celu potwierdzić, czy napływające doniesienia o skuteczności wykorzystania substancji stosowanej dotychczas w leczeniu Parkinsona zapobiega również rozwojowi COVID-19. 
2021-01-11 10:14

Novo Nordisk ogłasza wejście doustnego semaglutydu w III fazę rozwoju w terapii Alzheimera

Firma Novo Nordisk zamierza rozpocząć badanie rejestracyjne fazy IIIA obejmujące około 3700 osób z wczesną postacią choroby Alzheimera. Badanie rozpocznie się planowo w pierwszej połowie 2021 r., a jego celem będzie ocena skuteczności i bezpieczeństwa semaglutydu podawanego raz na dobę doustnie w porównaniu z placebo. Czas trwania głównego okresu leczenia wyniesie około dwóch lat.
2021-01-08 15:42

Przełom w medycynie i w podejściu do modelu finansowania CAR-T w Polsce: dostęp, doświadczenia polskich ośrodków i perspektywy na rynku polskim po dwóch latach od rejestracji w Europie

Terapie komórkowe i genowe CAR-T są określane przez ekspertów przełomem w leczeniu chorych na nowotwory. To obecnie jedna z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych procedur medycznych dostępna na świecie i refundowana już w wielu krajach Europy. Polska stoi jeszcze przed wyzwaniem refundacyjnym w tym zakresie, ale Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że już na początku przyszłego roku rozpoczną się rozmowy z firmami farmaceutycznymi na temat szczegółowych rozwiązań związanych z finansowaniem innowacyjnego leczenia.
2020-12-08 15:49

Terapia CAR-T lecząca białaczki zagości na stałe w Polsce

Agencji Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T). W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, która rozpocznie bezprecedensowy w historii Polski program rozwoju ultranowoczesnej terapii onkologicznej.
2020-12-07 15:22

Skuteczność terapii w SMA jest potwierdzona

Chorzy na rdzeniowy zanik mięśni (SMA) od dwóch lat mają w Polsce dostęp do objętej refundacją przełomowej terapii farmakologicznej - nusinersen. U wszystkich pacjentów, którzy z niej korzystają zahamowano postępy choroby, a dzieci, które otrzymały ją jeszcze przed wystąpieniem objawów, już na progu życia, mają szansę na zachowanie pełnej sprawności. Efekty terapii były przedmiotem konferencji „Dwa lata leczenia SMA w Polsce - podsumowanie programu "Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni".
2020-12-03 12:31

Pacjenci z drobnokomórkowym rakiem płuca mają szansę na dłuższe życie

Rak płuca w Polsce jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym i pierwszą przyczyną zgonów z powodu chorób nowotworowych. Nowotwory płuca należą do jednych z najgorzej rokujących z powodu późno stawianej diagnozy, najczęściej w stadium zaawansowanym choroby. Dotyczy to aż 80 proc. pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca. Przez dziesięciolecia terapia drobnokomórkowego raka płuca oparta była praktycznie wyłącznie na chemioterapii, bez istotnej poprawy w przeżywalności. W ub. roku opublikowano wyniki przełomowego badania, w którym wykazano, że dodanie immunoterapii do klasycznej chemioterapii istotnie wydłuża przeżycie chorych z zaawansowanym drobnokomórkowym rakiem płuca. Taki schemat leczenia jest już dostępny w wielu krajach europejskich, ale wciąż nie mogą z niego korzystać polscy pacjenci.
2020-12-02 10:49

Nowa szansa na efektywne leczenie astmy ciężkiej

Chorzy na astmę w Polsce mają zapewniony dostęp do wielu nowoczesnych terapii. Jednak potrzeby niektórych grup pacjentów, szczególnie z astmą ciężką, pozostają nadal nie w pełni zaspokojone. Czy i w jaki sposób można leczyć ich efektywniej? Pierwsza wziewna terapia trójskładnikowa zarejestrowana do leczenia astmy ciężkiej właśnie uzyskała pozytywną opinię ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.
2020-12-02 09:47

KE dopuściła atezolizumab do stosowania w skojarzeniu z bewacyzumabem w leczeniu pacjentów z rakiem wątroby

Komisja Europejska dopuściła produkt leczniczy atezolizumab do stosowania w skojarzeniu z bewacyzumabem w leczeniu dorosłych pacjentów z zaawansowanym lub nieresekcyjnym rakiem wątrobowokomórkowym (ang. hepatocellular carcinoma, HCC), którzy wcześniej nie otrzymywali leczenia systemowego.
2020-11-11 12:01