Semaglutyd dołączony do standardowego leczenia stosowanego u pacjentów z cukrzycą typu 2 może wydłużyć przeżycie wolne od zdarzeń sercowo-naczyniowych do 3 lat

W analizie post-hoc danych pochodzących z badań SUSTAIN 6 i PIONEER 6 wykazano, że pacjenci otrzymujący semaglutyd odnieśli korzyść z terapii w postaci 20% redukcji ryzyka wystąpienia zdarzenia sercowo-naczyniowego w ciągu dziesięciu lat.1
2020-10-06 11:46

Rybocyklib uzyskał najwyższą ocenę w skali wielkości korzyści klinicznych Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Nowe dane zaprezentowane na Wirtualnym Kongresie ESMO 2020 uzupełniają zbiór dowodów naukowych, z których wynika, że rybocyklib, inhibitor CDK 4/6, poprawia wyniki całkowitego przeżycia w dwóch badaniach III fazy we wszystkich podgrupach pacjentek, wykazując jednocześnie korzyści w zakresie poprawy jakości życia.
2020-10-01 11:21

Badania: wykazano skuteczność leczenia uzupełniającego u pacjentów z czerniakiem z mutacją BRAF

Zaktualizowane dane z badania III fazy COMBI-AD zostały opublikowane w The New England Journal of Medicine. COMBI-AD to pierwsze badanie, w którym wykazano 5-letnie przeżycie wolne od nawrotów przy stosowaniu terapii celowanej jako leczenia uzupełniającego u pacjentów z czerniakiem wysokiego ryzyka w stadium III z mutacją BRAF.
2020-09-30 10:01

Antykoncepcja hormonalna w czasach pandemii

Obecna sytuacja związana z pandemią COVID-19 wpłynęła na wszystkie sfery naszego życia, w szczególności na system ochrony zdrowia. Bardzo dużo mówi się o chorobach przewlekłych czy problemach z dostępnością do tradycyjnych wizyt i lekarzy. Tymczasem pandemia nie pozostaje bez wpływu również na obszar poradnictwa w zakresie antykoncepcji hormonalnej. Środowiska naukowe zwracają uwagę na konieczność zmian również w tym obszarze.
2020-09-11 13:02

FDA: zatwierdza nowy schemat leczenia nawrotowego szpiczaka mnogiego

FDA zatwierdza nowy schemat leczenie skojarzonego - karfilzomibu i daratumumabu z deksametazonem zarówno w schemacie dawkowania raz, jak i dwa razy w tygodniu na podstawie wyników badań klinicznych CANDOR i EQUULEUS u pacjentów z nawrotowym, opornym na leczenie szpiczakiem mnogim.
2020-08-28 14:29

Biomed Lublin rozpoczyna produkcję polskiego leku na Covid-19

- Nawet jeśli prace nad szczepionką będą zakończone sukcesem, ten lek będzie działał uzupełniająco. Polska jako jedyny kraj w Europie Środkowo-Wschodniej posiada technologię do produkcji tego leku. Działanie przeciwciał z osocza ma udowodnione działanie naukowe w leczeniu COVID-19 - zaznaczył podczas konferencji prasowej senator i lekarz Grzegorz Czelej. 
2020-08-18 13:21

Badania kliniczne: Sintilimab skuteczny w leczeniu niepłaskonabłonkowego raka płuca

Wyniki badania klinicznego III fazy ORIENT-11, wskazują, że zastosowanie immunoterapii sintilimabem w skojarzeniu z pemetreksedem oraz pochodną platyny prowadzi do wydłużenia czasu wolnego od progresji choroby w porównaniu z samą chemioterapią I linii u chorych na miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego niepłaskonabłonkowego raka płuca.
2020-08-14 12:26

FDA: atezolizumab zarejestrowany w leczeniu chorych na czerniaka z obecnością mutacji w genie BRAF

Pod koniec lipca b.r. FDA (Amerykańska Agencja Żywności i Leków)zarejestrowała immunoterapię atezolizumabem w skojarzeniu z kobimetynibem i wemurafenibem do leczenia chorych na nieresekcyjnego lub przerzutowego czerniaka złośliwego z obecnością mutacji V600 w genie BRAF.
2020-08-11 10:40

Alpelisyb stosowany w leczeniu zaawansowanego raka piersi z mutacją PIK3CA z rejestracją w Europie

Alpelisyb, lek celowany do stosowania w leczeniu zaawansowanego raka piersi HR+/HER2- z mutacją PIK3CA, zarejestrowany w Europie. To aktualnie jedyny lek nakierowany na mutację PIK3CA, dopuszczony do stosowania w terapii celowanej nowotworu piersi.
2020-08-06 13:06

FDA uznała ozymertynib za terapię przełomową

FDA uznała ozymertynib za terapię przełomową w leczeniu uzupełniającym chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacją w genie EGFR.

2020-08-03 11:45

Nowa lista leków zagrożonych brakiem dostępności zawiera 301 produktów

Resort Zdrowia podał najnowsze dane dotyczące leków zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2020 r. Lista zawiera 301 pozycj. W czerwcu wynosiła 298.
2020-08-03 10:40

EMA: pozytywna opinia dla acalabrutynibu w leczeniu PBL

Komisja Europejskiej Agencji Leków wydała pozytywną opinię dotyczącą stosowania acalabrutinibu w monoterapii u pacjentów, którzy wcześniej nie byli leczeni lub otrzymali co najmniej jedną terapię w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL).
2020-07-29 12:38