Legislacja

Stanowisko Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać laboratorium diagnostyczne

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych przedstawiała stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne oraz kwalifikacje personelu. Proponowane przez Radę zmiany projektu mają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie diagnostycznych laboratoriów medycznych, a tym samym służyć efektywnej organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, a więc bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjentów. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych apeluje do Ministra Zdrowia o uwzględnienie uwag, względnie o rozpoczęcie rzetelnego dialogu na temat projektowanego rozporządzenia.
2023-11-07 12:03

Stanowisko KRDL do projektu rozporządzenia ws. ustawicznego rozwoju zawodowego

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych przedstawiła uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego. W stanowisku zaproponowano rozszerzenie katalogu aktywności, w których można uzyskać punkty edukacyjne, zaproponowano zmianę ich przelicznika w poszczególnych formach, a także zwrócono uwagę na bezwzględną koniecznosć wprowadzenia przepisów przejściowych.
2023-10-18 12:07

Reforma unijnego prawa farmaceutycznego: branża farmaceutyczna i biotechnologiczna przedstawiły wspólne stanowisko

17 sierpnia 2023 roku Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed, Pracodawcy RP oraz American Chamber of Commerce in Poland – organizacje reprezentujące branżę farmaceutyczną i biotechnologiczną – podpisały wspólne stanowisko, w którym podkreślają, że proponowany przez Komisję Europejską pakiet zmian nie umożliwi osiągnięcia celów reformy unijnego prawa farmaceutycznego i w praktyce odniesie odwrotny skutek do zamierzonego tj. wyhamowanie badań oraz rozwoju nad nowymi lekami i terapiami odpowiadającymi na niezaspokojone potrzeby medyczne, a także dalsze osłabienie konkurencyjności Europy, w tym również naszego kraju.
2023-08-18 09:41

Prawo.pl: szybkie odszkodowanie za błąd medyczny wyklucza rentę

Na podpis prezydenta czeka nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (RPP). Dzięki nowym przepisom można będzie dochodzić odszkodowań za błędy medyczne na szybkiej, pozasądowej ścieżce. Jednak w ten sposób poszkodowany zrzekać się będzie wszelkich roszczeń o odszkodowanie, rentę oraz zadośćuczynienie, co nie zawsze jest dla niego korzystne - donosi serwis Prawo.pl.
2023-08-02 12:50

Nowelizacja postępowania przed ZUS. Wątpliwości będzie rozstrzygał sąd, nie ZUS

Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) zwraca uwagę, że procedowany obecnie w Sejmie projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (druk nr 3502) zawiera ciekawą propozycję nowelizacji postępowania przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (art. 12 pkt 2 projektu). Zmiana polega na tym, że w sprawach, w których kluczowe jest ustalenie czy płatnika i ubezpieczonego łączy istotny z perspektywy ubezpieczeń społecznych stosunek prawny (np. stosunek pracy, zlecenia czy dzieła), ZUS zamiast rozstrzygać tę kwestię samodzielnie, wystąpi do sądu o ustalenie czy taki stosunek rzeczywiście istnieje. Na etapie dalszych prac legislacyjnych należy precyzyjniej określić sytuacje, w których organ występuje do sądu – gdyż obecna treść przepisu nadal pozostawi ZUS zbyt daleko idącą swobodę.
2023-07-25 11:35

Stanowisko Pracodawców RP odnośnie zmian w prawie farmaceutycznym

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej stanowczo protestują przeciw łamaniu standardów stanowienia prawa w Polsce. Za niedopuszczalne i wysoce szkodliwe dla polskiego porządku prawnego uznajemy wniesienie poprawki poselskiej, która wprowadza regulacje w zakresie działania rynku aptecznego do ustawy niemającej związku z tą tematyką. Jest to daleko idące łamanie standardów dobrej legislacji, a co za tym idzie – działanie szkodliwe dla Polski i jej obywateli. - czytamy w stanowisku Pracodawcó RP.
2023-07-14 09:34

Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie Apteki dla Aptekarza 2.0

Naczelna Rada Aptekarska wyraża całkowite poparcie dla zmian przepisów, których celem jest zatrzymanie obchodzenia prawa regulującego funkcjonowanie aptek w Polsce. Działania podmiotów, które posługują się firmami słupami, spółkami zarejestrowanymi w rajach podatkowych, przejmujących strategiczny rynek, są zagrożeniem dla bezpieczeństwa lekowego polskich pacjentów.
2023-07-13 14:22

Sejmowa Komisja Zdrowia za nowelizacją ustawy refundacyjnej

W czwartek, 6 lipca 2023 r., posłowie sejmowej Komisji Zdrowia przyjęli projekt nowelizacji ustaw refundacyjnej, odrzucając jednocześnie większość poprawek opozycji. Projekt będzie dalej procedowany przez Sejm.
2023-07-07 10:06

Komisja Zdrowia o nowelizacji ustawy refundacyjnej - relacja z posiedzenia

W dniu 5 lipca odbywa się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 3408 i 3408-A) na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia.
2023-07-05 15:10

Rozpoczyna się procedowanie ustawy refundacyjnej. Data nadchodzącego posiedzenia komisji zdrowia ustalona

Za kilka dni, dokładnie 5 lipca 2023 roku (środa) o godzinie 12:30, zostanie przeprowadzone pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także niektórych innych ustaw. Ta nowelizacja jest pierwszą tego rodzaju od dziesięciu lat.
2023-06-30 09:06

Bez wniosku o nowe orzeczenia o niepełnosprawności. Jest podpis prezydenta

Prezydent podpisał w środę, 15 marca br., nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z której ostatecznie wykreślono przepis, który byłby istotny dla osób niepełnosprawnych, którym w czasie pandemii automatycznie wydłużono ważność orzeczeń o niepełnosprawności. Wprowadzono go na etapie prac w Sejmie, a uchylono poprawką senacką. Ostatecznie posłowie przychylili się, by go z regulacji wykreślić.
2023-03-21 09:22

Sejm przyjął ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej

Sejm przyjął 26 stycznia (czwartek) ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO), która wprowadza nowy model opieki nad chorymi z nowotworami w całym kraju. Ustawa trafi teraz do Senatu.
2023-01-27 09:58