Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. rozwoju WCO przeciwni negatywnej opinii Ministra Zdrowia o celowości inwestycji w sprawie projektu rozwoju placówki

Opublikowane 19 września 2023
Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. rozwoju WCO przeciwni negatywnej opinii Ministra Zdrowia o celowości inwestycji w sprawie projektu rozwoju placówki
Ministerstwo Zdrowia wydało negatywną opinię w sprawie inwestycji WCO pt. „Rozbudowa Zakładu radioterapii oraz diagnostyki genetycznej, świadczeń rehabilitacji, psychologii i koordynacji pacjentów”. Projekt został zgłoszony do postępowania konkursowego na wybór propozycji strategicznych w zakresie dofinansowania z Funduszu Medycznego w Ministerstwie Zdrowia. Decyzja resortu była głównym tematem wyjazdowego posiedzenia Zespołu Parlamentarnego w WCO, które odbyło się 12 września 2023 r.
- Jako parlamentarzyści z Wielkopolski sprzeciwiamy się procedurze postępowania Ministerstwa Zdrowia w zakresie zanegowania koncepcji rozwoju Wielkopolskiego Centrum Onkologii, która  wyklucza pacjentów z całego regionu. – podkreślił dr Bartłomiej Wróblewski, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju WCO.
 
Negatywna decyzja Ministerstwa Zdrowia oznacza, że WCO nie będzie mogło przez wiele lat rozwijać technologii akceleratora hybrydowego (połączonego z rezonansem magnetycznym), ponieważ sama koncepcja kierunku rozwoju placówki w tym zakresie została zanegowana przez resort zdrowia. Stoi to w sprzeczności z faktem, że taki aparat został zakupiony przez Bydgoskie Centrum Onkologii. Oznacza to, że pacjenci z województwa Wielkopolskiego nie będą mieli dostępu do tej technologii leczenia. „MZ obciąża ta sytuacja. Jest ona nie do przyjęcia, ponieważ nie służy ona dobru pacjentów z Wielkopolski. W związku z tym podejmiemy dalsze działania, aby wspierać wysiłki WCO w zakresie tej inwestycji, ponieważ tego oczekują pacjenci z regionu.” – podkreślił  dr Bartłomiej Wróblewski, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju WCO.
 
Negatywna opinia resortu zdrowia oparta została o jeden element, czyli zakup akceleratora połączonego z rezonansem magnetycznym. Ten punkt projektu, który resort ocenił na O punktów, Narodowy Fundusz Zdrowia ocenił na 10 punktów (najwyższa możliwa punktacja).
 
Zakup akceleratora hybrydowego nie może być traktowane jako kolejny klasyczny akcelerator, ponieważ wprowadza on nowe możliwości terapii i jakości w leczeniu onkologicznym. Podobnie jak zakup systemu robotycznego do chirurgii nie jest traktowany jako nabycie kolejnego zestawu narzędzi chirurgicznych do operacji. Uzasadnienie Ministerstwa Zdrowia nie znajduje uzasadnienia w medycznym rozumieniu akceleratora, ponieważ jest to aparat hybrydowy łączący przyśpieszacz z rezonansem magnetycznym.  – podkreślił podczas spotkania prof. dr hab. Piotr Milecki, Ordynator Oddziału Radioterapii Onkologicznej I i Kierownik Zakładu Radioterapii I WCO, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej.

Opinię tę podzielił Poseł Tomasz Ławniczak, podkreślając, że wspieranie WCO jako priorytetowego ośrodka wraz z filiami w Pile i Kaliszu stanowić powinno kluczową sprawę dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu. - Jestem zdumiony decyzją resortu. Medycyna charakteryzuje się tym, ze cały czas dokonują się zmiany w procesie leczenia, wiec nieuwzględnienie tego faktu oznacza pogorszenie możliwej ścieżki leczenia pacjentów onkologicznych w regionie. – zaznaczył Tomasz Ławniczak, członek Parlamentarnego Zespołu ds. rozwoju WCO, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

- Zabiegamy, aby wysokie technologie, które pozwalają jeszcze skuteczniej leczyć pacjentów były dostępne w naszym ośrodku. Nasze kompetencje i zdolności kadrowe pozwolą na wykorzystanie w pełni potencjału tej nowej technologii, przyczyniając się do poszerzenia pakietu świadczeń radioterapeutycznych w Wielkopolsce. – dodał prof. dr hab. med. Tomasz Piotrowski, Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej WCO.
 
Wniosek „IOWISZ” Wielkopolskiego Centrum Onkologii, który został oceniony pozytywnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, uzyskał ocenę negatywną Ministerstwa Zdrowia.  Pomimo protestu WCO, Minister Zdrowia 10 sierpnia 2023 podtrzymał ocenę negatywną.  W związku z tym, WCO złożyło 24 sierpnia 2023 skargę do WSA i obecnie sprawa jest ponownie u Ministra Zdrowia, który może zmienić opinię w trybie autokontroli. WCO złożyło również wniosek o wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku, a także o wstrzymanie zatwierdzenia listy rankingowej. Projekt o wartości 143,8 mln. Wnioskowana kwota dofinasowania z Funduszu Medycznego wynosi 129.420.000 zł (10%, tj. 14.380.000 to deklarowane środki własne  WCO).
 
Odmowna decyzja resortu oznacza także zablokowanie innych składowych projektu, czyli rozbudowy diagnostyki genetycznej, świadczeń rehabilitacji, psychologii i koordynacji pacjentów. - Zanegowanie projektu WCO to także zablokowanie opieki nad pacjentem w okresie okołooperacyjnym. Pozostałe elementy koncepcji nie będą mogły być rozwijane ze względu na negatywną decyzję byłego Ministra Zdrowia. – podkreślił dr hab. n. med. Witold Kycler, konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii onkologicznej, ordynator oddziału chirurgii przewodu pokarmowego w WCO.
 
Krystyna Wechmann dodała, że jako przedstawicielka środowiska pacjentów skierowała do Pani Minister pismo, w którym podkreśliła, że - Decyzja resortu zdrowia uderza w pacjentów onkologicznych, którzy nie będą mogli mieć dostępu do nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które oznaczają dla nich lepszą jakość leczenia, ale także codziennego funkcjonowania w trakcie i po leczeniu. Sytuacja wymaga wyjaśnień po stronie resortu. – podkreśliła Krystyna Wechmann, Prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.
 
Podsumowując posiedzenie dr Bartłomiej Wróblewski, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju WCO powiedział: - Jako parlamentarzyści z Wielkopolski wspieramy koncepcję rozwoju Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Jest ona nowoczesna, zgodna z polityką zrównoważonego rozwoju, jest najbardziej korzystna dla pacjentów z Wielkopolski, także z mniejszych ośrodków.
 
Kompleksowa i koordynowana opieka onkologiczna to misja działania Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz cel nadrzędny wszystkich realizowanych inwestycji, które przekładają się na jakość i dostępność do leczenia dla mieszkańców Województwa Wielkopolskiego, także w ośrodkach zamiejscowych
w Kaliszu i Pile.

Resort zdrowia w odpowiedzi na zapytanie redakcji o sytuację w WCO argumentował, że:

"Negatywna opinia inwestycji wynikała z niespełnienia kluczowego kryterium nr 21.  W ramach oceny kryterium weryfikowana jest zgodność zamierzeń inwestycyjnych z dokumentami strategicznymi:

  • Wojewódzkim Planem Transformacji dla województwa wielkopolskiego na lata 2022-2026 (WPT), oraz
  • z Mapą potrzeb zdrowotnych na lata 2022- 2026 (art. 95f ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Zgodność inwestycji z dokumentami strategicznymi stanowi obligatoryjną podstawę do uzyskania pozytywnej oceny o celowości inwestycji. Wynika to z całkowitego wyniku punktowego (obliczonego według wzoru zawartego w §3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej)., W tym przypadku wynik wyniósł 0,00.

Ocena celowości inwestycji odbywa się w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W ramach oceny weryfikowana jest zgodność zamierzeń inwestycyjnych z dokumentami strategicznymi (art. 95f ust. 3 ustawy o świadczeniach), co pozwala na transparentne i rzetelne jej przeprowadzenie.

Zgodnie z art. 95c ust. 1 ustawy o świadczeniach, to właściwy wojewoda we współpracy z wojewódzką radą ds. potrzeb zdrowotnych ustala dla obszaru danego województwa WPT. Minister Zdrowia jedynie zatwierdza WPT - ocenia pod kątem m.in. adekwatności przyjętych w projekcie wojewódzkiego planu działań do potrzeb zdrowotnych i wyzwań organizacji systemu opieki zdrowotnej w ujęciu ogólnopolskim.

W ramach Narodowej Strategii Onkologicznej (NSO), której jednym z działań jest modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych, aby utrzymać właściwy dostęp do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie leczenia chorób nowotworowych, w 2023 r. przeprowadzono konkursy:

  1. „Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana akceleratorów” - maksymalna kwota dofinansowania 10 mln,
  2. „Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana aparatów HDR do brachyterapii” - maksymalna kwota dofinansowania 3 mln,
  3. „Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów” - maksymalna kwota dofinansowania 7 mln,
  4. „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej” – wymiana aparatów PET - maksymalna kwota dofinansowania 15 mln,
  5. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy” - wymiana mammografów - maksymalna kwota dofinansowania 0,65 mln,
  6. „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca” dla pneumonologii -maksymalna kwota dofinansowania 1 mln,
  7. „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca” dla torakochirurgii -maksymalna kwota dofinansowania 3 mln.

Harmonogram zakupu i wykaz kupowanego sprzętu na poszczególne lata był planowany i opracowywany na podstawie opinii członków Krajowej Rady ds. Onkologii w tym konsultantów krajowych z różnych dziedzin medycyny.

Realizatorzy poszczególnych działań inwestycyjnych NSO wyłaniani są w drodze procedur konkursowych przeprowadzanych przez ministra zdrowia. Ogłoszenia konkursowe dostępne są w zakładce: https://www.gov.pl/web/zdrowie/narodowa-strategia-onkologiczna-ogloszenia."

 
źródło: WCO
Foto: WCO