Koalicja na Pomoc Niesamodzielnym apeluje o zwołanie posiedzenia komisji sejmowych

Opublikowane 15 grudnia 2021
Koalicja na Pomoc Niesamodzielnym apeluje o zwołanie posiedzenia komisji sejmowych
Zarząd Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" skierował do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, list otwarty, z postulatem zwołania połączonego posiedzenia sejmowych komisji: Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Polityki Senioralnej, w celu przeprowadzenia na początku 2022 roku debaty dot. nowych zagrożeń jakie pojawiły się dla przyszłości opieki długoterminowej w Polsce.
Treść listu otwartego prezentujemy poniżej:

Szanowna Pani Marszałek,

W imieniu Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” reprezentującej ponad 500 organizacji, instytucji oraz osób działających na rzecz niesamodzielnych i przewlekle chorych, zwracam się do Pani Marszałek z postulatem zwołania połączonego posiedzenia sejmowych komisji: Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Polityki Senioralnej, w celu przeprowadzenia na początku 2022 roku debaty dot. nowych zagrożeń jakie pojawiły się dla przyszłości opieki długoterminowej w Polsce.

Mijający rok przyniósł szereg zmian, które wzbudziły ogromne zaniepokojenie w sektorze opieki długoterminowej i wymagają pilnych wyjaśnień ze strony niżej wymienionych instytucji państwowych:
  • Ministerstwa Zdrowia;
  • Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej;
  • Ministerstwa Edukacji i Nauki;
a także
  • Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)
oraz
  • Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).
Zarząd Koalicji, czynnie angażując się w ich wyjaśnianie, poprzez aktywny udział w konsultacjach społecznych, zespołach programowych, a także organizując pod koniec listopada kolejną edycję ogólnopolskiej konferencji (www.opiekadlugoterminowa2021.pl) doszedł do wniosku, że bez zaangażowania organów parlamentarnych nie będziemy w stanie wyjaśnić naszym członkom, a także wszystkim zainteresowanym interesariuszom następujących zdarzeń, które miały miejsce w ostatnich 12 miesiącach:
  • zmiana zasady kształcenia w zawodzie opiekuna medycznego, w efekcie której dramatycznie spadło zainteresowanie uzyskaniem dyplomu w tym zawodzie;
  • uchwalenie nowych stawek minimalnego wynagrodzenia dla m.in. lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz opiekunów medycznych, co zaowocowało masowym składaniem przez nich rezygnacji z pracy w podmiotach realizujących świadczenia z zakresu szeroko pojętej opieki długoterminowej;
  • zapowiedź ze strony AOTMiT i NFZ drastycznych obniżek taryf odpowiednio o 16, 29 i 62% za świadczenia opieki długoterminowej realizowane w domach i dedykowane pacjentom wymagającym nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, w efekcie których świadczeniodawcy ogłosili czasowe wstrzymanie przyjęć nowych pacjentów.
Jak zostało podkreślone na początku, decyzje te niosą za sobą szereg negatywnych skutków dla  sektora opieki długoterminowej stawiając pod znakiem zapytania jego przyszłość. Jednocześnie zauważamy brak inicjatyw politycznych zapowiadających reformę systemu opieki długoterminowej, pomimo szerokiego konsensusu, że zmiany są niezbędne aby sprostać m.in. gwałtownie pogarszającej się sytuacji demograficznej w Polsce.

Konsekwentnie podtrzymujemy, że przyszłość opieki długoterminowej powinna być wyjęta ze sporów bieżącej polityki i stanowić jeden z priorytetów polityki społecznej i zdrowotnej obecnego oraz kolejnych rządów w Polsce. Dlatego mając na względzie dobro osób wymagających regularnej opieki, ich bliskich a także osób zatrudnionych w tym sektorze i świadczeniodawców, zwracam się do Pani Marszałek z postulatem organizacji na forum Parlamentu, w formie połączonego posiedzenia wszystkich trzech wyżej wymienionych komisji sejmowych, debaty, podczas której chcielibyśmy uzyskać czytelne wyjaśnienia ze strony przedstawicieli wyżej wymienionych organów państwowych, jakimi kierowali się intencjami decydując się na wprowadzenie zmian, które w opinii zdecydowanej większości interesariuszy oznaczają gwałtowne pogorszenie się sytuacji w już i tak niedofinansowanej i zmagającej się z szeregiem problemów opiece długoterminowej.

źródło: Koalicja na Pomoc Niesamodzielnym