Kolejny etap budowy nowego Szpitala Onkologiczno–Pulmonologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu

Opublikowane 08 lutego 2022
Kolejny etap budowy nowego Szpitala Onkologiczno–Pulmonologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu
Budowa nowego Szpitala Onkologiczno – Pulmonologiczno - Hematologicznego we Wrocławiu nabiera tempa. W nowoczesnym obiekcie, pod wspólnym szyldem DCOPiH, będą funkcjonować połączone już w minionym roku trzy jednostki lecznicze, tj.: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc i Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.
Prace koncepcyjno-projektowe i działania przygotowawcze do realizacji robót budowlanych dobiegły końca. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu zaprosiło potencjalnych generalnych wykonawców inwestycji do złożenia ofert.

- Budowa nowego szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu to niezwykle ważna inwestycja w skali całego regionu, która w dużym stopniu zwiększy jakość opieki medycznej Dolnoślązaków. Nowy szpital będzie realizował kompleksowe lecznictwo w zakresie onkologii, pulmonologii i hematologii oparte o współpracę wielodyscyplinarnych zespołów specjalistów. Nowoczesna onkologia, którą z zaangażowaniem tworzymy, to największa inwestycja w zdrowie Dolnoślązaków. Dziś stawiamy kolejny krok w realizacji budowy Szpitala – mówi Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert skierowane zostało do 5 firm: Konsorcjum WARBUD S.A., Konsorcjum STRABAG Sp. z o.o., Konsorcjum PORR S.A., Konsorcjum VAMED POLSKA Sp. z o.o. i SINOHYDRO Corporation Limited. Potencjalni wykonawcy zostali wyłonieni w pierwszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, następnie przeprowadzono z nimi 6 rund dialogu konkurencyjnego. Termin składania ofert to 4 marca 2022 r.

Aby móc przystąpić do kolejnego etapu budowy nowego szpitala niezbędne było podjęcie szeregu działań. Zaproszenie potencjalnych generalnych wykonawców do złożenia ofert umożliwiła obszerna dokumentacja składająca się w szczególności z Programu Funkcjonalno-Użytkowego, koncepcji wielobranżowej, planu zarządzania kontraktem, opisu architektury, wyników badań geologicznych i archeologicznych, programu medycznego, map, schematów i wielu niezbędnych dokumentów opisujących przyjęte założenia i potrzeby Zamawiającego. Dokumentacja zawiera również niezbędną dla przeprowadzenia postępowania specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także wzór umowy, jaka będzie łączyła Zamawiającego z przyszłym Generalnym Wykonawcą.

Kluczowym elementem dokumentacji przetargowej, rzutującym na przebieg całego postępowania jest Program Funkcjonalno - Użytkowy wraz z koncepcją wielobranżową  (tzw. PFU).

Program obejmuje opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, a w szczególności: parametrów określających wielkość obiektu i zakres robót budowlanych, harmonogramu realizacji, formy i zawartości dokumentacji projektowej, przygotowania terenu budowy, architektury i konstrukcji obiektu, materiałów i instalacji, wykończenia obiektu, sposobu zagospodarowania terenu, warunków kontroli i badań, a także odbiorów wyrobów i robót budowlanych, uzyskania decyzji i pozwoleń administracyjno-prawnych.

PFU stanowi podstawę do przygotowania ofert przez potencjalnych wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie w zakresie ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, czyli obliczenia ceny oferty.

Najważniejsza inwestycja w regionie
Zaproszenie do składania ofert to kolejny kamień milowy na drodze do budowy nowoczesnego szpitala, przystosowanego do kompleksowego i specjalistycznego leczenia pacjentów onkologicznych z Dolnego Śląska.

- Znajdujemy się w momencie kluczowym dla realizacji inwestycji, jaką jest budowa nowego szpitala onkologicznego. Kończymy etap, w którym prace skupiały się na przygotowaniu bardzo obszernej i szczegółowej dokumentacji projektowej. To kolejny krok, który przybliża nas do uruchomienia długo wyczekiwanego ośrodka, który zapewni pacjentom dostęp do kompleksowej opieki onkologicznej, realizowanej w nowoczesnych warunkach, na miarę XXI wieku - mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Powierzchnia zabudowy szpitala będzie wynosić 27 952 m2. Inwestycja zakłada budowę 5 kondygnacji (w tym 1 podziemnej). Szpital ma dysponować 671 łóżkami, 73 gabinetami badań w poradniach, 14 salami operacyjnymi i 1026 miejscami parkingowymi.

Realizacja prac w procesie budowy nowego szpitala
Prace nad budową nowego szpitala trwają już od dłuższego czasu. Do tej pory podpisana została umowa z firmą MIASTOPROJEKT Wrocław na usługi Inżyniera Kontraktu, przygotowano również wycenę nieruchomości gruntowych przy ul. Grabiszyńskiej i ul. Hirszfelda. Na terenie przyszłej budowy udało się zakończyć prace archeologiczne i saperskie. Uzyskane zostały także warunki techniczne w zakresie podłączenia wszystkich mediów (woda, ciepło, gaz). W ramach prac projektowych przeprowadzono rozmowy z dostawcami sprzętów i nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie szpitalnictwa. Spotkania odbywały się również w szpitalach w Gdańsku i Bydgoszczy, a wszelkie uzyskane informacje posłużyły do weryfikacji przyjętych w dokumentacji założeń i stanowiły potwierdzenie słuszności przyjętych rozwiązań.

- Wszystkie trzy szpitale koncentrują się dziś jedynie na części zakresu świadczeń, co nie sprosta wyzwaniom onkologicznym XXI wieku i „onkologicznemu tsunami”, które dopiero przed nami. Wynika to jednoznacznie z raportu Krajowego Rejestru Nowotworów, obnażającego trend wzrostowy w zakresie zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych, które dziesiątkują Polaków – mówi dr hab. n. med. Adam Maciejczyk Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.

Na przestrzeni ostatnich 40 lat liczba osób chorujących podwoiła się, a nowotwory złośliwe stanowią dziś drugą przyczynę zgonów w Polsce. Już 2 lata temu – w 2019 roku – odpowiadały za 25,7% zgonów mężczyzn i 23,2% zgonów kobiet, a z chorobą nowotworową zmagają się dziś głównie osoby młode lub w średnim wieku (25-64 lat). Równie niepokojąco przedstawiają się statystyki dotyczące regionu. Tylko w 2019 roku na Dolnym Śląsku odnotowano 7 232 zachorowania u kobiet oraz 7 253 przypadki w grupie mężczyzn. Na skutek chorób nowotworowych w tym samym roku zmarło 3 933 Dolnoślązaczek i 4 432 Dolnoślązaków.

Nowy szpital z korzyścią dla pacjentów
- Nie ma dziś starszego „obiektu onkologicznego” w Polsce. Funkcjonujemy w starej, XIX wiecznej zabudowie, która jest w pełni wykorzystana, nie ma już możliwości dalszej rozbudowy, a tym samym rozszerzania naszych świadczeń diagnostyczno-terapeutycznych. Świadczenia medyczne realizujemy w obiektach o niskim poziomie funkcjonalnym i użytkowym, mamy przepełnione kilkuosobowe sale, brakuje miejsc do rozmów z pacjentami, czy chociażby toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Na swoją operację, przez braki lokalowe, w DCOPiH czeka dziś 500 pacjentów - dodaje dr hab. n. med. Adam Maciejczyk Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.

Dzięki inwestycji w nowy obiekt, zwiększy się dwukrotnie liczba wykonywanych operacji. Na potrzeby pacjentów zostanie przeznaczone dwa razy więcej powierzchni niż dziś, zwiększą się także możliwości i aktywności szpitala dotyczące profilaktyki. W ramach nowego szpitala DCOPiH otworzy też Centrum Raka Tarczycy, które będzie jedyną taką jednostką na Dolnym Śląsku. W obiekcie przewidziane zostało także miejsce na działalność dydaktyczną - sale na konsylia lekarskie (istotny element współczesnej diagnostyki i kompleksowego leczenia), sale na szkolenia dla medyków i na zajęcia dla studentów. Cały obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i gotowy do sprawnego działania w dobie epidemii, nie tylko COVID-19.


źródło: Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego