SEJM: ruszą prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty

Opublikowane 25 maja 2020
SEJM: ruszą prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty
Sejmowa Komisja Zdrowia zajmie się rządowym projektem ustawy o zawodzie farmaceuty. Pierwsze czytanie projektu odbędzie się we wtorek 26 maja 2020r.
 

Naczelna Izba Aptekarska wskazuje, że projekt dotyczy kompleksowego uregulowania zasad wykonywania zawodu farmaceuty w ramach jednego aktu normatywnego przez doregulowanie wykonywania zawodu przez farmaceutów, ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia zakresu świadczeń udzielanych przez farmaceutów w taki sposób, aby mogli brać oni aktywny i znaczący udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią.

Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów 21 stycznia br. Z kolei 3 lutego trafił do Sejmu, a następnie został skierowany do Komisji Zdrowia (12 lutego br.).

Pierwsze czytanie rządowego projektu odbędzie się zdalnie – transmisja posiedzenia będzie dostępna na stronie Sejmu. Początek obrad zaplanowano na 26 maja na godz. 13.00.

PROJEKT USTAWY O ZAWODZIE FARMACEUTY zakłada wzrost roli i pozycji farmaceutów. 

  • Farmaceuci będą mogli prowadzić konsultacje farmaceutyczne. Rozwiązanie to ułatwi pacjentom dostęp do rzetelnej wiedzy o farmakoterapii i ograniczy przyjmowanie przez nich produktów lub suplementów, które nie są niezbędne w procesie leczenia. 
  • Farmaceuci będą mogli prowadzić przeglądy lekowe. Chodzi o wykrywanie ewentualnych niepożądanych interakcji między przyjmowanymi produktami leczniczymi lub między produktami leczniczymi a innymi produktami (np. suplementami diety). Obecnie brak jest instrumentów pozwalających na skuteczne wykrywanie tego typu problemów. 
  • Farmaceuci będą mogli opracowywać indywidualne plany opieki farmaceutycznej. Chodzi o usystematyzowanie i racjonalizację procesu opieki farmaceutycznej – zarówno co do przyjmowanych produktów leczniczych, jak również w zakresie rozwiązań alternatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowego trybu życia. Rozwiązania te  mają zwiększyć skuteczność farmakoterapii.
  • Farmaceuci będą mogli wykonywać proste badania diagnostyczne, które są związane z farmakoterapią. Rozwiązanie to zwiększy dostępność pacjentów do powszechnych badań diagnostycznych, które nie wymagają wykonywania w jednostce prowadzącej działalność leczniczą.
  • W zakresie merytorycznego świadczenia opieki farmaceutycznej farmaceuta będzie niezależny od właściciela apteki. 
  • Farmaceuci zatrudnieni w szpitalach będą mogli m.in. brać udział w pracach komitetu terapeutycznego, uczestniczyć w badaniach klinicznych, nadzorować gospodarkę produktami leczniczymi, czy zarządzać lekami i wyrobami medycznymi na oddziałach.  Aktywności te mają odbywać się w porozumieniu z lekarzem prowadzącym terapie pacjenta.
  • Zaproponowano nową formę kształcenia podyplomowego, jaką będą kursy kwalifikacyjne. Pozwolą one na uzyskanie przez farmaceutę dodatkowych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych.
  • Wprowadzono przepis umożliwiający farmaceucie – legitymującemu się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie farmacji – uznanie tego dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu specjalizacji.
  • Nowe przepisy realizują postulaty zamieszczone w dokumencie rządowym „Polityka lekowa państwa 2018-2022”.
  • Projekt ustawy nie zawiera żadnych przepisów, które regulują lub ograniczają swobodę wykonywania zawodu przez techników farmaceutycznych.

Informacje o pracach legislacyjnych nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty:

Źródło: NIA/KPRM
Foto: Ondrej Janovec z Pixabay