Najbliższe Posiedzenia Rady Przejrzystości AOTMIT

Opublikowane 29 czerwca 2020
Najbliższe Posiedzenia Rady Przejrzystości AOTMIT
Najbliższe posiedzenia Rady Przejrzystości AOTMiT odbędzie się w dniu 29.06.2020 r. oraz 9.07.2020 r. i będaądotyczyć m.in przygotowania opinii w sprawie  zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków: Xtandi (enzalutamid) we wskazaniu: rak gruczołu krokowego oporny na kastrację, Keytruda (pembrolizumab) we wskazaniu: gruczołowy rak płuca, Opdivo (niwolumab) we wskazaniu: rak zgięcia esiczo-odbytniczego w stadium uogólnienia, Afinitor (ewerolimus) we wskazaniu: nowotwór złośliwy nerki oraz m.in. opinii w sprawie zasadności oraz wprowadzenia zmian w programie lekowym B.9 – „Leczenie raka piersi (ICD-10 C50)” czy uchylenia decyzji refundacyjnej podskórnego trastuzumabu i rytuksymabu.
Porządek obrad w dniu 29 czerwca 2020 r. obejmuje:
Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny oceny środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Nutramigen LGG Complete  we wskazaniu: alergia na białka mleka krowiego (BMK), objawy alergii na BMK lub podejrzenie alergii na BMK ze względu na występujące objawy, jak również nietolerancja laktozy, nietolerancja sacharozy, a także nadwrażliwość na inne białka (np. białka sojowe).
Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:
  • Xtandi (enzalutamid) we wskazaniu: rak gruczołu krokowego oporny na kastrację (ICD-10: C.61) w ramach V linii leczenia,
  • Keytruda (pembrolizumab) we wskazaniu: gruczołowy rak płuca (ICD-10: C34) u osób dorosłych, u których nie występuje mutacja genu EGFR ani rearanżacja w genie ALK w skojarzeniu z pemetreksedem i chemioterapią opartą na pochodnych platyny w I linii leczenia,
  • Opdivo (niwolumab) we wskazaniu: rak zgięcia esiczo-odbytniczego w stadium uogólnienia (ICD-10: C19) z obecnością niestabilności mikrosatelitarnej,
  • Afinitor (ewerolimus) we wskazaniu: nowotwór złośliwy nerki (ICD10: C64) –
    II linia leczenia, po leczeniu niwolumabem i kabozantynibem.
Przygotowanie opinii w sprawie zasadności:
  • wprowadzenia zmian w programie lekowym B.9 – „Leczenie raka piersi (ICD-10 C50)” i wpływu na budżet płatnika publicznego,
  • uwspólnienia treści wskazań dla inhibitorów CDK4/6 (abemacyklibu, palbocyklibu lub rybocyklibu) w terapii zaawansowanego HER2-ujemnego raka piesi w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy lub fulwestrantem w ramach programu lekowego B.9 – „Leczenie raka piersi (ICD-10 C50)”,
  • uchylenia decyzji refundacyjnej podskórnego trastuzumabu i rytuksymabu.
Przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji w zakresie „Profilaktyki i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów” wraz z odniesieniem do modelowego rozwiązania pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów”.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanym  przez  UE  w  ramach  EFS „Program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego”.

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego „Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawę na lata 2020-2021”.


Porządek obrad w dniu 9 lipca 2020 r. obejmuje:
Wydanie stanowiska w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących chirurgię noworodka identyfikowanych produktami rozliczeniowymi: PZN01-PZN04.
Omówienie wyników analizy „Porównanie kosztów ponoszonych przez ośrodki onkologiczne oraz pozostałe podmioty, w oparciu o ogólne dane finansowo-księgowe”.
Przedstawienie nowych narzędzi analizy i wizualizacji danych na potrzeby procesu taryfikacji.

Źródło: AOTMIT