Minister Zdrowia przedstawił szczegóły ustawy o jakości i bezpieczeństwie

Opublikowane 22 lipca 2021
Minister Zdrowia przedstawił szczegóły ustawy o jakości i bezpieczeństwie
W czwartek 22 lipca, podczas konferencji prasowej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił szczegóły projektu ustawy o jakości i bezpieczeństwie w ochronie zdrowia. Zapowiedział wprowadzenie rejestru zdarzeń niepożądanych, systemu "no fault" i uproszczonego trybu ubiegania się o odszkodowanie za błąd lekarski lub zdarzenie niepożądane. - Powołany zostanie fundusz kompensacyjny. Nie będzie możliwa już tylko droga sądowa, która jest długookresowa, ale i wymaga kosztów.

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta daje możliwość zastosowania jakości jako kryterium przy finansowaniu placówek.

- Dzięki ustawie o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta, pieniądze wprowadzane do systemu ochrony zdrowia mają trafiać przede wszystkim do placówek, które gwarantują odpowiednią jakość świadczonych usług – podkreślił w czwartek na konferencji we Wrocławiu Adam Niedzielski, szef resortu zdrowia. - Stawiamy na umocnienie mechanizmów konkurowania jakością, ale także na obowiązek publikowania informacji o podmiotach leczniczych, bo pacjent ma prawo podejmować świadome decyzje o wyborze placówki, np. sprawdzając, jak jest zarządzana – mówił minister zdrowia.


- Ta ustawa ma dla mnie fundamentalne znaczenie, bo oznacza zmianę filozofii w ramach działania systemu opieki zdrowotnej. Głównym elementem rozliczeniowym jeśli chodzi o działanie systemu opieki zdrowotnej będzie jakość świadczonych usług. Definiujemy ją zupełnie na nowo. Projekt ustawy wychodzi poza ściśle kliniczne traktowanie jakości i wprowadza dwa dodatkowe elementy. Najważniejszym z nich jest perspektywa pacjenta, to jak z jego punktu widzenia oceniana jest obsługa medyczna - podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski. Źródło: twitter: @mz_gov_pl

Projekt ustawy zakłada również wprowadzenie wymogu autoryzacji dla szpitali w zakresie udzielania przez nie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Autoryzacji udzielać będą dyrektorzy Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, na wniosek szpitali na 5 lat. Od decyzji o odmowie udzielenia autoryzacji lub jej cofnięciu przysługiwać będzie skarga do sądu administracyjnego.


W ramach autoryzacji weryfikowane będzie spełnienie przez szpitale wymagań dla świadczeń gwarantowanych tzw. „koszykowych”. Kryteria autoryzacji i sposoby ich oceny będą określane przez ministra zdrowia w drodze rozporządzenia.


Do udzielenia autoryzacji niezbędne będzie spełnienie wszystkich kryteriów autoryzacji, z zastrzeżeniem „autoryzacji warunkowej” udzielanej przy 95% stopniu spełnienia kryteriów w okresie przejściowym. Posiadanie autoryzacji będzie warunkowało uczestnictwo szpitala w systemie podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego tzw. „sieci szpitali”.


Projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia doprecyzowuje i uporządkowuje także proces akredytacji w szczególności w zakresie jej przebiegu, terminów i uczestników tego procesu, wprowadzenia możliwości cofnięcia akredytacji, wprowadzenie zasad dopuszczania do wykonywania i spełnienia funkcji wizytatora i koordynatora, wprowadzenia dodatkowych warunków udzielenia akredytacji (spełnienia standardów obligatoryjnych oraz uzyskania minimum 50% punktów z każdego działu standardów).


Zgodnie z projektowanymi zmianami fakultatywna, zewnętrzna ocena jakości w ochronie zdrowia dokonywana będzie przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


Projekt zakłada również utworzenie systemu rejestrowania zdarzeń niepożądanych dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa. System będzie obligatoryjny dla szpitali, niezależnie od faktu czy korzystają ze środków publicznych czy nie. Będzie się to odbywało na dwóch poziomach:
a) wewnętrznym – prowadzonym przez szpital,
b) zewnętrznym - rejestr zdarzeń niepożądanych prowadzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


Rejestr zdarzeń niepożądanych nie będzie jawny. Zgodnie z założeniami projektu ustawy, dane osobowe zgłaszających zdarzenia niepożądane w powiązaniu z danymi identyfikującymi konkretne zdarzenie, a także wszelkie informacje zgromadzone w ramach analizy przyczyn zdarzeń nie będą udostępniane. Szpitale w ramach raportów jakości będą publikować informację o liczbie zdarzeń niepożądanych oraz wdrożonych działaniach korygujących i naprawczych.


Projekt przewiduje wprowadzenie braku sankcji wobec personelu medycznego w związku ze zgłoszeniem zdarzenia niepożądanego. Jednak nie będzie tożsamy z brakiem sankcji w przypadku działań na szkodę pacjenta.


Jak podkreślił szef resortu zdrowia rozwiązania w zakresie monitorowania zdarzeń niepożądanych zaproponowane w projekcie ustawy bazują na dobrych praktykach innych państw oraz wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących rozwijania systemów monitorowania zdarzeń niepożądanych.

- Model zgłaszania zdarzeń niepożądanych jest wzorowany na systemach, które od lat funkcjonują np.: w Danii, Szwecji, Norwegii czy Niemczech. Korzystając z ich doświadczeń połączono obligatoryjność zgłaszania zdarzeń niepożądanych z regulacjami o braku sankcji w związku z zgłoszeniem oraz wyraźnie określono zasady poufności danych – wskazał Minister Adam Niedzielski.

- Upraszczamy procedury, by pacjent miał łatwiejsze prawo dochodzenia roszczeń lub rekompensat za błędy medyczne - przekazał w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Powołany ma zostać fundusz kompensacyjny, z którego będą wypłacane pieniądze poszkodowanym. - Nie będzie możliwa już tylko droga sądowa, która jest długookresowa ale i wymaga kosztów - poinformował minister zdrowia.

Fundusz kompensacyjny, który został przygotowany razem z Rzecznikiem Praw Pacjenta był wzorowany na rozwiązaniach europejskich. - Fundusz będzie ulokowany przy Rzeczniku Praw Pacjenta, co jest bardzo ważne, bo będzie to instytucja, która działa w duchu obrony praw pacjenta - zaznaczył Niedzielski. 


Wprowadzamy system "no fault". Chcemy, by personel medyczny mógł zgłosić zdarzenie niepożądane anonimowo. To również będzie stanowić podstawę do różnicowania płatności. W przypadku szkód, rekompensaty poszkodowanym pacjentom będą przyznawane bez orzekania o winie. Postępowania będzie przeprowadzał Rzecznik Praw Pacjenta - dodał minister.


Źródło: twitter: @mz_gov_pl

- Projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie w ochronie zdrowia nakłada na NFZ nowe zadania. Będziemy odpowiedzialni za prowadzenie rejestru zdarzeń niepożądanych oraz za akredytację szpitali. - powiedział Filip Nowak, p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

- W pełni popieramy wprowadzenie Krajowej Sieci Onkologicznej. Uczestniczyliśmy jako pacjenci w konstruowaniu ankiet pacjenckich czy tworzeniu infolinii onkologicznej. Dlatego z dużą nadzieją myślimy o wprowadzeniu KSO do pozostałych województwa tak aby każda Polka i Polak miał równy dostęp do optymalnego leczenia. Co ważne optymalizacja ścieżki pacjenta, którą zbadaliśmy w ramach Breast Cancer Unit DCO da się ekstrapolować na pozostałe kliniki narządowe, a nawet obszary takie jak kardiologia czy reumatologia. Ważny jest dziś dzień, kiedy to do konsultacji publicznych przekazano ustawę o jakości - i tu podziękowania dla Pana Ministra Adama Niedzielskiego, gdyż jakość i bezpieczeństwo są priorytetem dla pacjenta i gearantują najlepsze efekty leczenia. - powiedział Szymon Chrostowski, prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie, przewodniczący inicjatywy ALL-CAN Polska.

Projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie trafił do konsultacji publicznych 22 lipca >>> przeczytaj

Źrodło: Ministerstwo Zdrowia