The Lancet: Lekcje z COVID-19 - pokonać fragmentaryzację opieki zdrowotnej

Opublikowane 22 czerwca 2020
The Lancet: Lekcje z COVID-19 - pokonać fragmentaryzację opieki zdrowotnej
Stoimy w obliczu bezprecedensowego kryzysu na całym świecie, w którym zdrowie oraz dobrobyt, bezpieczeństwo i ekonomia wpływają na życie ludzi. Obywatele Europy cenią zdrowie indywidualne i społeczne z uwzględnieniem troski planetę i priorytetów zdrowotnych. Odpowiedź Europy na COVID-19 będzie miała długoterminowe konsekwencje o charakterze geopolitycznym i ekonomicznym, w tym świetle coraz bardziej widoczne stają się słabości polityki zdrowotnej w UE, czytamy na łamach The Lancet.
UE zawsze była skocentrowana na gospodarce, zdrowie i opieka zdrowotna nie są jej podstawowymi kompetencjami. Dlatego reakcja na COVID-19 cierpi z powodu braku koordynacji i konsekwencji nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej w Europie.

Kryzys zdrowotny i gospodarczy był jak pobudka. W dniu 27 maja 2020 r Komisja Europejska KE przedstawiła plan naprawczy tzw. Europe4Health, włączony do wniosku dotyczącego następnego wieloletniego planu finansowego na lata 2021–27. Chociaż gospodarka pozostaje nadal głównym celem, to inicjatywy UE na rzecz zdrowia i opieki zdrowotnej zajmują bardzo ważne miejsce. Badania zdrowotne są bramą do lepszego zdrowia i jest to kompetencja UE. Programy ramowe i inicjatywy zdrowotne pokazały moc wspólnych badań i rozwoju mających wpływ na różne sektory. W odpowiedzi na COVID-19, znaczne finansowanie badań zostało szybko udostępnione. Jednak, większość inicjatyw pozostaje po stronie członków Unii, którzy zapewniają ponad 85% całkowitych środków na badania. Europejska polityka finansowania, w przeciwieństwie do innych polityk regionalnych jest zfragmentaryzowana i brakuje jej ciągłości i kopordynacji w obrębie UE oraz między UE a krajami członkowskimi. To zagraża jakości badań zdrowotnych, opiece zdrowotnej, odpowiedniej reakcji na kryzys oraz konkurencyjności innowacji w dziedzinie zdrowia.

Badania w obszarze zdrowia nie powinny być utrudniane przez ograniczenia programu w zakresie badań podstawowych, innowacji wdrażania leczenia, diagnostyki i profilaktyki. Ocena opłacalności i zapewnienie niedrogiego systemu opieki zdrowotnej w całej Europie stanowią integralną część badań w dziedzinie zdrowia. Pandemia COVID-19 boleśnie podkreśla potrzebę ogólnoeuropejskiego skoordynowanego podejścia w kluczowych obszarów badań, w tym gromadzeniu i dostępie do danych, wdrażaniu diagnostyki oraz strategii rozwoju innowacyjnych metod leczenia. Nawet jeśli kolejny program ramowy, Horizon Europe, będzie inspirującym krokiem w dostosowaniu badań nad zdrowiem we wszystkich państwach członkowskich, potrzebne są dalsze działania.

Nowe omawiane polityki UE powinny wychodzić poza zarządzanie kryzysowe i zagrożenia chorobami zakaźnymi. Więcej funduszy na badania zdrowotne w ramach rozdrobnionego systemu nie będzie wystarczającym krokiem. Skoordynowane podejście „Jedno Zdrowie”, które obejmuje wszystkie zainteresowane strony, jest potrzebne do ustrukturyzowanego ustalania priorytetów złożonych, różnorodnych wyzwań. Powinno się ono opierać na ambitnej wizji z kompleksową strategią i zaangażowanym przywództwem. Grupa ekspertów panelu naukowego ds. zdrowia w ramach programu „Horyzont 2020” z różnych sektorów i dziedzin badawczych w całej Europie została utworzona w celu sformułowania zaleceń dotyczących badań zdrowotnych. Stworzenie Europejskiej Komisji ds. Zdrowia i Rozwoju (EuCHR) uznano za pilny, konieczny pierwszy krok. Wielostronna rada polityczna opracowałaby długoterminową wizję i strategię, a naukowa rada zwiększyłaby synergię między programami badawczymi i wdrożyłaby działania poprzez mechanizmy finansowania. Zamiast dodawać warstwę organizacyjną, EuCHR opierałoby się na istniejących strukturach i mandatach w duchu "zdrowie we wszystkich politykach".

Wskazano 4 kluczowe priorytety strategiczne:

1. Skoncentrowanie się na zdrowym życiu, samopoczuciu i zdrowiu publicznym
• Promuj zdrowie, wdrażaj zdrowie publiczne i wprowadzaj innowacyjne systemy opieki zdrowotnej
• Konwergencja nauk społecznych i behawioralnych, epidemiologii, badań środowiskowych i innowacji cyfrowych
• Współpraca międzysektorowa na rzecz ogólnoeuropejskich polityk w dziedzinie zdrowia publicznego

2. Inwestycje w badania translacyjne
•  Zabezpieczenie szeregu pomysłów, aby osiągnąć etap realizacji
• Inwestycja w badania dotyczące organizacji opieki zdrowotnej, wyniki, modele finansowania i wycofanie nieskutecznych metod leczenia w celu zapewnienia opieki zdrowotnej po przystępnej cenie

Budowanie zdolności
•  Zmniejszenie niedopuszczalnych nierówności zdrowotnych w całej Europie
• Odpowiednio przeszkolona siła robocza do badań w dziedzinie zdrowia, tłumaczeń i innowacji w służbie zdrowia, stawiając pacjentów i obywateli w centrum uwagi
• Paneuropejska infrastruktura digitalizacji i sztucznej inteligencji

Partnerstwo
• Europejska strategia zapewniająca połączenie działań, w tym, w stosownych przypadkach, krajowych obszarów badawczych między badaniami akademickimi i przemysłowymi
• Kraje stowarzyszone i Wielka Brytania po Brexicie muszą być partnerami przy opracowywaniu długoterminowego planu zdrowotnego

Podczas fińskiej prezydencji w Radzie UE w 2019 r. powstały wnioski „… umieścić ludzi i ich dobre samopoczucie w centrum polityki”. Europejski model zdrowia opiera się na wartości społecznej, a Europa powinna być jednym z głównych budowniczych globalnego zdrowia. Nadszedł czas, aby podjąć działania i wdrożyć zorganizowaną, wizjonerską i opartą na wartościach europejską unię zdrowia, której podstawą są wydajne badania zdrowotne.

 
Źródło: 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31411-2/fulltext
Tekst oryginalny opublikowano 16 czerwca 2020 r.
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31411-2

Foto: Freepik