Terapie dla chorych na opornego nawrotowego chłoniaka DLBCL pozytywnie ocenione przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Opublikowane 16 maja 2024
Terapie dla chorych na opornego nawrotowego chłoniaka DLBCL pozytywnie ocenione przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Na stronach Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowano Stanowiska Rady Przejrzystości oraz Rekomendacje Prezesa AOTMiT w sprawie oceny 2 przeciwciał bispecyficznych w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe”. Rada Przejrzystości uznała za zasadne objęcie glofitamabu oraz epkorytamabu refundacją wskazując jednocześnie na potrzebę wprowadzenia instrumentu dzielenia ryzyka ograniczającego w większym stopniu wydatki płatnika publicznego. Również Rekomendacje Prezesa dla obu technologii są pozytywne.

Chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL) to najczęstszy chłoniak agresywny u dorosłych. Stanowi ponad 30% wszystkich tzw. chłoniaków niehodgkinowskich. Rocznie w Polsce odnotowuje się ok. 1500 przypadków DLBCL. Chłoniak rozlany z dużych komórek B to choroba rzadka, agresywna, ale dla ok. 70% pacjentów uleczalna, nawet w I linii leczenia. Jednocześnie oznacza to, że u ok. 30% osób konieczne jest stosowanie kolejnych linii leczenia.

Wśród dostępnych opcji terapeutycznych z wykorzystaniem zaangażowania limfocytów T do walki z nowotworem, w leczeniu chłoniaków, stosuje się m.in. terapię CAR-T lub przeciwciała bispecyficzne, zwane też dwuswoistymi. Główna różnica pomiędzy tymi dwiema opcjami terapeutycznymi polega na kosztach leczenia oraz dostępności.

- Jako farmakoekonomista dodam jeszcze dwie zalety przeciwciał bispecyficznych. Wszystko wskazuje na to, że będzie to terapia mniej kosztowna niż terapia CAR-T. Terapia gotowa, z półki, daje szybkość i dostęp do terapii we wszystkich 46 ośrodkach klinicznych, które stosują programy lekowe w onkohematologii. Po drugie, jedno z tych przeciwciał jest podawane drogą dożylną, drugie podskórną, więc jest też szansa na racjonalizację pracy ośrodków poprzez krótsze podanie leku – mówił o tych 2 terapiach dr Jakub Gierczyński ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w trakcie debaty zorganizowanej w kwietniu 2024 r. przez Rynek Zdrowia.

Przeciwciała bispecyficzne to leki, które można szybko podać pacjentowi, a w przypadku agresywnej choroby, jaką jest chłoniak DLBCL czas ma istotne znaczenie. Na to zwrócili również uwagę członkowie Rady Przejrzystości w stanowisku dotyczącym leku glofitamab. Jak czytamy w dokumencie: „(…) część chorych, z uwagi na bardzo szybką progresję choroby, wymaga natychmiastowego włączenia leczenia (bez oczekiwania na przygotowanie limfocytów do terapii CAR-T). Dla tej grupy chorych najlepszym wyborem są przeciwciała bispecyficzne, takie jak GLO.”

Głównymi argumentami do wydania pozytywnych Stanowisk Rady Przejrzystości dla glofitamabu i epkorytamabu były dowody wskazujące na skuteczność terapii w ocenianym wskazaniu, a także efektywność kosztowa. Pozytywne Stanowisko Rady Przejrzystości oraz Rekomendacja Prezesa AOTMiT nie oznaczają jeszcze, że terapie na pewno będą dostępne dla polskich pacjentów.

Zgodnie z przepisami ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, stosowne wnioski refundacyjne trafią teraz do Komisji Ekonomicznej w celu przeprowadzenia negocjacji warunków cenowo-kosztowych objęcia refundacją. Ostateczne decyzje w sprawie objęcia leków refundacją wyda minister właściwy do spraw zdrowia.

źródło: AOTMiT