Onko-Koalicja dla 10 Twoich praw apeluje o wdrożenie w Polsce Europejskiego Kodeksu Opieki Onkologicznej

Opublikowane 18 kwietnia 2024
Onko-Koalicja dla 10 Twoich praw apeluje o wdrożenie w Polsce Europejskiego Kodeksu Opieki Onkologicznej
Polska Liga Walki z Rakiem oraz Ogólnopolska Federacja Onkologiczna powołali Onko-Koalicję dla 10 Twoich praw, której celem jest poprawa wyników leczenia onkologicznego w naszym kraju poprzez wdrożenie w polskim systemie opieki onkologicznej zapisów Europejskiego Kodeksu Opieki Onkologicznej (EKOO).

Europejski Kodeks Opieki Onkologicznej - EKOO (European Code of Cancer Practice) został opublikowany w 2021 r. jako rozwinięcie Europejskiej Karty Praw Pacjenta Onkologicznego (European Bill of Patient’s Rights). EKOO stanowi fundament dla podniesienia standardów opieki onkologicznej w Unii Europejskiej. Powstał w celu poprawy wyników leczenia chorych na nowotwory w Europie niezależnie od ich miejsca zamieszkania, a także wzmocnienia ich aktywnego uczestnictwa i zaangażowania na każdym etapie diagnostyki i leczenia. Kodeks ma pomóc w zrealizowaniu Europejskiego Planu Walki z Rakiem (Cancer Groundshot) zakładającego, że do 2035 r. 70% ogółu chorych na nowotwory przeżyje ponad 10 lat przy istotnej poprawie jakości życia.

Nadal bowiem, pomimo wprowadzenia wielu europejskich i narodowych planów walki z rakiem oraz wytycznych klinicznych i organizacyjnych w opiece onkologicznej, istnieją istotne różnice w jej jakości i wynikach leczenia pomiędzy krajami, regionami, grupami społecznymi i ośrodkami.

Europejski Kodeks Opieki Onkologicznej zawiera 10 najważniejszych praw pacjenta, określając czego może on oczekiwać od systemu opieki zdrowotnej w zakresie opieki w trakcie i po wyjściu z choroby, jakości życia i korzyści z systemu opieki zdrowotnej. Wskazuje również osobom odpowiedzialnym za kształtowanie systemów opieki zdrowotnej, jak zorganizować skupiony na pacjencie i efektywny system opieki onkologicznej.

Wśród praw pacjenta zawartych w EKOO znalazło się m.in.  prawo do:

- dokładnej informacji na temat swojej choroby,
- dodatkowej opinii lekarskiej,
- czynnego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji klinicznych,
- najlepszego dostępnego leczenia opartego na najnowszych badaniach naukowych.

Europejski Kodeks Opieki Onkologicznej opracował zespół ekspertów, przedstawicieli organizacji pacjentów i rzeczników praw pacjenta, przy wsparciu europejskich towarzystw naukowych, organizacji pacjenckich oraz Komisji Europejskiej. Współautorem EKOO jest m.in. prof. Jacek Jassem, prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem.

- Upodmiotowienie pacjenta i jego aktywny udział w opiece medycznej są istotnym elementami dobrej praktyki onkologicznej. Istnieją dowody naukowe, że wprowadzenie tych zasad nie tylko poprawia samopoczucie chorych, ale także wyniki leczenia podkreśla prof. Jacek Jassem, Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem.

- Postulaty zawarte w Kodeksie wdrażane są w większość krajów europejskich, natomiast w Polsce są mało znane i często nieprzestrzegane. Wprowadzenie niektórych z nich, np. prawa do drugiej opinii czy udziału pacjenta we wszystkich decyzjach na temat leczenia i opieki będzie wymagać pewnej zmiany kultury relacji pomiędzy pacjentem i lekarzem w naszym kraju. Z tego powodu nasze działania kierujemy zarówno do pacjentów i ich rodzin, jak i pracowników ochrony zdrowia – dodaje prof. Jacek Jassem

Europejski Kodeks Opieki Onkologicznej w polskiej wersji językowej zostanie wkrótce opublikowany w języku polskim.

Z powodu nowotworu umiera w Polsce co czwarta osoba. Choroby nowotworowe są drugą przyczyną zgonów w naszym kraju, powodując śmierć ok. 100 tys. osób rocznie. Ocenia się, że liczba ta może w najbliższych 10 latach znacząco wzrosnąć, przez co nowotwory staną się główną przyczyną zgonów w Polsce.

Polska Liga Walki z Rakiem oraz Ogólnopolska Federacja Onkologiczna - inicjatorzy Onko-Koalicji dla 10 Twoich praw zapraszają wszystkie organizacje, zarówno medyczne, jak i pacjenckie do włączenia się do wspólnej inicjatywy oraz działań na rzecz wdrożenia zapisów EKOO do polskiego systemu opieki zdrowotnej. Wzmocnienie roli pacjenta i jego współuczestnictwo we wszystkich działaniach medycznych mogą bowiem znacząco poprawić jakość opieki onkologicznej w naszym kraju.

Pobierz: Europejski_Kodeks_Opieki_Onkologicznej

Więcej informacji na stronie: www.onko-koalicja.pl.

źródło: ONKO-KOALICJA