Nowa lista refundacyjna obowiązująca od września opublikowana

Opublikowane 25 sierpnia 2020
Nowa lista refundacyjna obowiązująca od września opublikowana
Ministerstwo Zdrowia opublikowało wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązujący od września b.r. Jest to pierwsza lista refundacyjna po półrocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Znajdują się na niej m.in. bezpłatne leki dla kobiet w ciąży, terapie w leczeniu raka płuca, czerniaka, przewlekłej białaczki szpikowej, chłoniaków, nadciśnienia tętniczego, łuszczycy czy schizofrenii.

O najważniejszych zmianach, które wprowadza nowa lista refundacyjna poinformował w dniu 24 sierpnia 2020 r. na twitterze wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski:

Do wrześniowej listy po raz pierwszy została dołączona lista bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży (lista ciąża+). Znalazło się na niej 114 produktów m.in. wszystkie refundowane insuliny, hormony tarczycy, heparyny drobnocząsteczkowe oraz progesteron. Lista będzie modyfikowana w najbliższych miesiącach. Ponadto na liście leków 75+ znalazły się szczepienia przeciwko grypie.

1. Leczenie nowotworów

a) Brentuksymab vedotin (Adcetris) w ramach dwóch nowych wskazań: Leczenie chorych na chłoniaki CD30+ jako terapia podtrzymująca oraz Leczenie chorych na pierwotne chłoniaki skórne T-komórkowe.

b) Ponatynib (Iclusig) w ramach programu lekowego "Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej i ostrej białaczki limfoblastycznej".

c) Brygatynib (Alunbrig) jako kolejny inhibitor ALK w drugiej linii leczenia w programie lekowym "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca". - Ze względu na wysoką skuteczność i korzystne warunki kosztowe oczekujemy pilnego zakończenia całego procesu refundacyjnego i objęcia również pierwszej linii

d) Niwolumab (Opdivo) - kolejna opcja terapeutyczna w II linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc w typie innym niż płaskonabłonkowy (EGFR- i ALK-) obok atezolizumabu i nintendanibu. 

e) Do programu "Leczenie raka piersi" HER2 ujemnego dodano z wrześniową listą kolejny lek z grupy inhibitorów kinaz CDK4/6 - abemacyklib (Verzenios). Wskazania obejmują I lub II linię leczenia w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy lub fulwestrantem.

f) W programie lekowym "Leczenie raka piersi" w zaawansowanym hormonozależnym HER2 ujemnym raku piersi rozszerzono z wrześniową listą nowe wskazania dla rybocyklibu (Kisqali) o możliwość leczenia w I lub II linii leczenia w skojarzeniu fulwestrantem.

g) Program lekowy "Leczenie raka piersi" w zakresie inhibitorów kinaz CDK4/6 został wraz z wrześniową listą refundacyjną zaktualizowany, poszerzony i na dzień dzisiejszy objął już wszystkie dostępne technologie lekowe.

h) Nowy schemat leczenia umożliwiający jednoczasowe podawanie leków niwolumab (Opdivo) + ipilimumab (Yervoy) w leczeniu skojarzonym w pierwszej linii terapii czerniaka. 
 
i) Nowa terapia skojarzona od 1.09 - binimetynib (Mektovi) + enkorafenib (Braftovi) stosowana będzie w leczeniu zaawansowanym czerniaka skóry z mutacją BRAF. 

j) Dinutuksymab beta (Qarziba) - lek sierocy stosowany w onkologii i hematologii dziecięcej. Znajdzie się na wrześniowej liście z utworzeniem nowego programu lekowego dla pacjentów z nerwiakiem zarodkowym współczulnym (neuroblastoma). - Jest to jeden z najczęstszych nowotworów wieku dziecięcego. Lek ten pozwoli uzyskać całkowite wyleczenie dzieci w większości przypadków.

k) Erlotinib-Zentiva jako odpowiednik erlotinibu (Tarceva) stosowanego w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca. 

2. Choroby kardiologiczne

a) Valtricon - pierwszy trójskładnikowy lek zawierający połączenie amlodypina + walsartan + hydrochlorotiazyd. Stosowany jest w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego. 

b) Iloprost Zentiva jest pierwszym odpowiednikiem  iloprostu (ventavis) w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego. 

3. Leczenie schizofrenii

Nowy lek antypsychotyczny dla pacjentów ze schizofrenią - lurazydon (Latuda).

"Charakteryzuje się on korzystnym profilem kardiometabolicznym i nie powoduje wydłużenia odcinka QT oraz nadmiernego przyrostu masy ciała" - stwierdza wiceminister. Lek znajdzie się w refundacji aptecznej we wskazaniu: "Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii pozostałymi lekami psychotycznymi II generacji."

4. Szczepienia
 
Dzieci urodzone pomiędzy 33 a 35 tyg. z co najmniej trojaczej ciąży będą miały od września zapewnione szczepienia paliwizumabem (Synagis). 
  • Szczepionka przeciwko grypie (VaxigripTetra) 
    będzie od 1.09 bezpłatna dla osób 75+.
  • Dla dorosłych z chorobami współistniejącymi lub po przeszczepie i dla kobiet w ciąży refundowana
    będzie szczepionka Influvac Tetra.
  • Dla dzieci od 3 do ukończenia 5 roku refundowana będzie szczepionka donosowa Fluenz Tetra. 

5. Leczenie chorób rzadkich

a) Hizentra - nowa immunoglobulina ludzka normalna w podaniu podskórnym dostępna jako kolejna opcja terapeutyczna w programie "Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych"dla pacjentów z przewlekłą zapalną polineuropatią demielinizacyjną.

b) Lonoctocog  alfa (Afstyla) "to kolejny długodziałający rekombinowany czynnik krzepnięcia VIII stosowany w zapobieganiu krwawieniom u dzieci z hemifilią A i B"

c) Romiplostim (Nplate) w dwóch programach lekowych, jako kolejna opcja terapeutyczna dla chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną dla dzieci oraz dorosłych.  

6. Leczenie łuszczycy

a) Pacjenci z ciężką postacią łuszczycy plackowatej otrzymają od września dwie nowe opcje terapeutyczne (inhibitory interleukiny 23) w programie lekowym - guselkumab (Tremfya) i ryzankizumab (Skyrizi).

b) Etanerceptum (Enbrel) to drugi lek w programie lekowym dla pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej. 

c) Tofacytynib (Xeljanz) to 3 opcja terapeutyczna we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, a pierwsza w formie doustnej. Jest to również pierwsza niebiologiczna terapia w programie.

d) Tofacytynib (Xeljanz) jako kolejna opcja terapeutyczna w programie "Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym".

Źródło: twitter @Milkowski_M, Ministerstwo Zdrowia
Foto: freepik