Porozumienie pomiędzy HERA, ECDC oraz EMA dotyczące wzmocnienia współpracy w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe w obszarze ochrony zdrowia

Opublikowane 23 marca 2023
Porozumienie pomiędzy HERA, ECDC oraz EMA dotyczące wzmocnienia współpracy w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe w obszarze ochrony zdrowia
Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (ang. Health Emergency Preparedness and Response Authority, HERA) oraz Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ang, European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), a także HERA i Europejska Agencja Leków (ang. European Medicines Agency, EMA) uzgodniły wzmocnienie współpracy i koordynację swoich prac w zakresie gotowości i reagowania w sytuacjach kryzysowych, przy wdrażaniu środków zaradczych.
Przyjęte ustalenia robocze pomogą zapewnić, że nie nastąpi niepotrzebne nakładanie się działań i że zasoby będą wykorzystywane bardziej efektywnie.

HERA i ECDC określiły następujące obszary współpracy:
  • Gromadzenie danych o zagrożeniach dla zdrowia istotnych z punktu widzenia wdrażania środków zaradczych i ich ocena;
  • Działania w zakresie planowania, prognozowania i przewidywania związane ze środkami zaradczymi;
  • Promowanie zaawansowanych badań i rozwoju medycznych środków zaradczych i związanych z nimi technologii;
  • Pogłębianie wiedzy w zakresie gotowości i reagowania w odniesieniu do środków zaradczych;
  • Wkład we wzmocnienie globalnej struktury gotowości i reagowania na sytuacje kryzysowe w dziedzinie ochrony zdrowia.
HERA i EMA określiły następujące obszary współpracy:
  • Ocena poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia związanych ze środkami zaradczymi;
  • Identyfikacja medycznych środków zaradczych i priorytetowych obszarów badawczych;
  • Identyfikacja podatności i zależności strategicznych w Unii związanych z rozwojem, produkcją, zaopatrzeniem, przechowywaniem i dystrybucją środków zaradczych;
  • Koordynacja, w odniesieniu do środków zaradczych, w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia publicznego;
  • Wkład we wzmocnienie globalnej struktury gotowości i reagowania na sytuacje kryzysowe w dziedzinie ochrony zdrowia.
Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa (DG SANTE), jako partnerska Dyrekcja Generalna dla ECDC i EMA oraz strona podpisująca ustalenia robocze, będzie informowana o wszystkich istotnych działaniach prowadzonych w ramach tych ustaleń roboczych, które podlegają mandatowi DG SANTE.

Pandemia COVID-19 pokazała, jak niezbędna jest szybka współpraca wszystkich czołowych przedstawicieli, aby przygotować się i zareagować na istniejące zagrożenie. Obecnie, dzięki utworzeniu HERA, kluczowego elementu silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej, wszystkie strony, poprzez ustalenia robocze, zapewnią wymianę informacji na temat oceny zagrożeń, zaawansowanych badań i rozwoju oraz innych priorytetów istotnych dla medycznych środków zaradczych.