WCO rozpoczęło realizację programu szczepień w celu zapobiegania ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi

Opublikowane 28 maja 2021
WCO rozpoczęło realizację programu szczepień w celu zapobiegania ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi
Wielkopolskie Centrum Onkologii rozpoczęło „Realizację regionalnego programu zdrowotnego - zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi”, który skupia się na profilaktyce grypy i chorób związanych z zakażeniami pneumokokami wśród osób z nowo rozpoznanymi nowotworami złośliwymi.
Projekt realizowany będzie do 28.09.2023 r. na terenie województwa wielkopolskiego.Wszyscy pacjenci w wieku aktywności zawodowej (tj. 18+), z terenu województwa wielkopolskiego, z nowo rozpoznanymi nowotworami płuca (C33-34), sutka (C50), trzonu macicy (C54), szyjki macicy (C53), jelita grubego i odbytnicy (C 18-21), pęcherza moczowego (C67) oraz przewlekłą białaczką limfocytową (C91) mają możliwość profilaktycznego zaszczepienia przeciwko pneumokokom i grypie (dotyczy pacjentów, którzy nie rozpoczęli jeszcze leczenia radykalnego lub paliatywnego immunoterapią/chemioterapią).

Dla zapewnienia równego dostępu wszystkim Uczestnikom z terenu całego województwa wielkopolskiego, w siedzibie Wielkopolskiego Centrum Onkologii została dodatkowo utworzona specjalna Poradnia Szczepień Grypa/Pneumokoki realizująca w dni robocze dyżury popołudniowe (2 godziny dziennie). Projekt realizowany jest przez 5 jednostek w województwie wielkopolskim.

Lista jednostek wraz z kontaktami:
https://psgp.info.pl/dla-pacjenta/gdzie-sie-zbadac/

Celem zapewnienia równości szans i niedyskryminacji w dostępie do świadczeń oferowanych w Programie dla uczestników z terenu województwa wielkopolskiego – organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu (po zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu wniosku) do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze, a w przypadku uzasadnionych potrzeb grupy docelowej (np. koszt dojazdów dla osób niepełnosprawnych) także ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodem lub taksówką) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do w/w wysokości lub wyczerpania posiadanych środków.

Więcej informacji na: https://psgp.info.pl/