O sercu w Dobrym Rytmie - zbliża się Konferencja e-WDR 2020

Opublikowane 14 października 2020
O sercu w Dobrym Rytmie - zbliża się Konferencja e-WDR 2020
Najnowsze technologie stosowane w diagnostyce i terapii migotania przedsionków, niewyjaśnionych omdleń, udarów kryptogennych oraz kardiologicznych i arytmicznych powikłań COVID-19 będą tematami przewodnimi Konferencji e-WDR 2020. Doroczne spotkanie najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie elektrofizjologii i elektroterapii z Polski i z zagranicy odbędzie się w dniach: 26 października - 6 listopada 2020 roku na platformie www.wdobrymrytmie.pl/online.
Ochronić serce przed COVID-19
Eksperci Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego podkreślają, że jesienna fala zachorowań na COVID-19 stawia nowe poważne wyzwania zarówno przed systemami opieki zdrowotnej, jak i przed opieką kardiologiczną. Podczas dorocznego spotkania naukowego kardiologów elektrofizjologów, organizowanego pod patronatem czasopisma naukowego „W Dobrym Rytmie”, specjaliści będą dyskutowali o tym, jakie skuteczne narzędzia w diagnostyce i terapii schorzeń układu sercowo-naczyniowego są dziś do dyspozycji polskich klinicystów. Eksperci zastanowią się, z których z nich pacjenci mogą skorzystać w warunkach ograniczonego dostępu do stacjonarnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Niepokojąco rosnąca liczba zachorowań na COVID-19 oznacza bezpośrednie, poważne obciążenie dla całego systemu opieki zdrowotnej. Powoduje także doraźne i odległe wyzwanie w obszarze diagnostyki i terapii schorzeń sercowo naczyniowych. Badania naukowe potwierdzają, że kardiologiczne, w tym arytmiczne, powikłania infekcji koronawirusem, mogą mieć poważne i długofalowe skutki dla życia i stanu zdrowia naszych chorych. Jednocześnie, nawet jeśli pacjenci unikną zakażenia COVID-19, ale mają rozpoznane choroby serca, utrudnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej sprawiają, że chorzy będą szukać pomocy medycznej w znacznie bardziej zaawansowanych stadiach choroby lub w przypadku wystąpienia poważnych powikłań. Taka sytuacja wiąże się z poważnie ograniczoną skutecznością terapii i gorszym rokowaniem, dlatego w trakcie tegorocznej edycji Konferencji e-WDR 2020 wiele miejsca poświęcimy możliwościom wczesnej diagnostyki i bardziej skutecznej terapii kardiologicznej, stosowanej tak w warunkach normalnych, jak i w dobie epidemii – mówi prof. Przemysław Mitkowski, przewodniczący Rady Programowej Konferencji e-WDR 2020.

Diagnostyka: uchwycić nieuchwytne
Nawracające omdlenia o niewyjaśnionym podłożu, udary kryptognne i migotanie przedsionków trudne lub wręcz niemożliwe do zdiagnozowania za pomocą standardowych procedur – uczestnicy Konferencji e-WDR 2020 podyskutują o nowych możliwościach diagnostyki kardiologicznej. Eksperci omówią doświadczenia i dane z ośrodków korzystających z nowych rozwiązań.
 
W obszarze zaburzeń rytmu serca bywają schorzenia niezwykle trudne w diagnostyce. Przykładem są omdlenia o niewyjaśnionym podłożu, mogące świadczyć zarówno o schorzeniu o podłożu neurologicznym, jak i kardiologicznym. Arytmiczne podłoże omdleń może być bardzo groźne w skutkach, dlatego właściwa diagnostyka jest kluczowa dla dalszego postepowania terapeutycznego. Niestety, incydentalne przypadki omdleń bardzo trudno jest właściwie ocenić za pomocą standardowych procedur już po zdarzeniu. W tym przypadku z pomocą przychodzą wszczepialne rejestratory omdleń. Doświadczenia ośrodków pokazują, że ich zastosowanie pomaga skutecznie różnicować podłoże zdarzeń i wcześnie zastosować skuteczne postępowanie terapeutyczne. To bardzo istotne możliwości z punktu widzenia zdrowia, ale także jakości życia naszych pacjentów. Niestety, procedura wszczepienia takiego rejestratora nie jest refundowana, co znacząco ogranicza zastosowanie tej metody diagnostycznej w praktyce – ocenia prof. Piotr Kułakowski, kierownik Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej w Klinice Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Terapia: wygodniej, skuteczniej, bezpieczniej
Eksperci Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego podkreślają, że w obszarze zaburzeń rytmu serca rozwój technologii i procedur terapeutycznych w ciągu ostatnich lat zmierzał w kierunku zwiększenia efektywności leczenia, większego komfortu dla pacjenta w odniesieniu do stosowanej terapii i poprawy bezpieczeństwa leczenia. Epidemia COVID-19 dodatkowo zwiększyła znaczenie tych aspektów.

Podczas tegorocznej Konferencji e-WDR 2020 porozmawiamy o nowoczesnych technologiach stosowanych w diagnostyce i terapii zaburzeń rytmu serca. Pomówimy między innymi o stymulatorach bezelektrodowych i ich najnowszych wariantach jako przykładach rozwiązań obarczonych mniejszym ryzykiem powikłań i bardziej komfortowych zwłaszcza dla najmłodszych i najbardziej aktywnych pacjentów. Najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące diagnostyki i leczenia migotania przedsionków kładą duży nacisk prowadzenie aktywnego stylu życia, także wśród grupy pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami układu sercowo-naczyniowego. Warto dążyć do tego, aby terapie proponowane naszym chorym umożliwiały prowadzenie możliwie aktywnego stylu życia. Ważnym aspektem naszej dyskusji będzie także formuła zdalnej opieki kardiologicznej. Zastanowimy się, komu i jak zaoferować telemonitoring urządzeń wszczepialnych, by było to bezpieczne, skuteczne i korzystne dla pacjenta, ośrodka i systemu opieki zdrowotnej – mówi prof. Przemysław Mitkowski.

Rejestracja: 

www.wdobrymrytmie.pl/online

Źródlo: SRS PTK