20 faktów na temat serca

Opublikowane 14 lutego 2020
20 faktów na temat serca
Dziś Walentynki. Z tej okazji prezentujemy Państwu 20 ciekawych faktów na temat ludzkiego serca.
Serce zaczyna się two­rzyć u zarodka w 2–3 tygo­dniu ciąży.
U zdrowego człowieka ma przeciętnie wielkość jego własnej zaciśniętej pięści.
W ciągu dnia serce kur­czy się około 100 tys. razy.
W ciągu 1 minuty serce pom­puje 5–6 l krwi. Dzien­nie prze­pom­po­wuje jej ponad 7 tysięcy litrów krwi.
Dźwięk bicia serca to odgłos zamykania i otwierania zastawek.
Przez całe życie serce ude­rza 2,5 miliarda razy.
Pod­czas każ­dego skur­czu serce wyrzuca 60–70 ml krwi do aorty.
Cykl pracy serca zdrowej osoby dorosłej trwa 0,8-1 sekundy.
Serce nowo­rodka bije z czę­sto­ścią ok. 120 uderzeń/minutę, u czło­wieka doro­słego 60-80 uderzeń/minutę.
Mięsień sercowy jest pobudzany samoistnie przez impuls pochodzący z własnych komórek, a nie z układu nerwowego jak to się dzieje w przypadku większości mięśni.
Pod­czas wysiłku fizycz­nego ilość krwi prze­pły­wa­ją­cej przez serce wzra­sta czterokrotnie.
U spor­tow­ców wyczy­no­wych czę­sto wystę­puje prze­rost mię­śnia lewej komory i tętno obni­żone do 60 uderzeń/minutę.
W sytu­acjach stre­so­wych serce może zwięk­szyć wydaj­ność nawet pię­cio­krot­nie. Dla­tego dłu­go­trwały stres może dopro­wa­dzić do przed­wcze­snego zuży­cia mię­śnia sercowego.
Napływ hor­mo­nów stre­so­wych pod­nosi ciśnie­nie i zwięk­sza odkła­da­nie się tłusz­czu na ścian­kach naczyń krwio­no­śnych, co utrud­nia prze­pływ krwi i serce musi pra­co­wać moc­niej. Następ­stwem są zabu­rze­nia rytmu serca, zawały lub udary.
Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce i odpowiadają za 46 proc. wszystkich zgonów.
Co roku w Polsce dochodzi do ok.70 tys. zawałów serca.
Około 1 mln Polaków cierpi z powodu niewydolności serca.
Męż­czyźni czę­ściej wycho­dzą z zawału bez kom­pli­ka­cji niż kobiety.
Rak serca jest bardzo rzadkim nowotworem, ponieważ komórki serca przestają się dzielić na wczesnym etapie życia.
70 proc. przypadków chorób sercowo-naczyniowych i zgonów z tej przyczyny jest skutkiem stylu życia (m.in. palenia tytoniu, nadmiaru alkoholu, otyłości, braku ruchu, nieprawidłowej diety, czy przewlekłego stresu)
Zdjęcie:Pixabay
 
 
Powiązane hasła: #serce