Artykuły powiązane z hasłem

#raport

39 wyników

Do 2030 r. w Europie może brakować ponad 4 mln pracowników medycznych

Jak wynika z raportu „Digital transformation: Shaping the future of European healthcare” firmy doradczej Deloitte, jakość i zakres dostępnych usług ochrony zdrowia poprawia się przy jednoczesnym wzroście skali i złożoności potrzeb systemów opieki medycznej. Pandemia spowodowała nie tylko konieczność daleko idących zmian w tym zakresie, ale przyspieszyła przynajmniej o dekadę tempo cyfryzacji systemu zdrowotnego.

Społeczny obraz autyzmu. Raport CBOS dla Fundacji JiM

96 proc. badanych deklaruje znajomość pojęcia autyzmu. W ciągu czterech lat wzrosła ona o 13 punktów procentowych. Najczęściej Polacy mają ogólną wiedzę na temat tego, czym jest autyzm oraz jakie cechy i zachowania wyróżniają osoby w spektrum. Osoby autystyczne są coraz bardziej „widoczne”. W porównaniu z wynikami badania z roku 2017, wzrósł odsetek deklaracji kontaktu z osobą z autyzmem lub jej historią - wskazania wynoszą w sumie 59 proc. „Relatywnie wielu badanych deklaruje kontakt z osobą z autyzmem na polu zawodowym [1]”.

Europejski Dzień Mózgu: dla prawie połowy pacjentów z SM zachowanie funkcji poznawczych jest równie ważne, co sprawności ruchowej

Jak wynika z przygotowanego przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oraz Fundację SM-walcz o siebie raportu „Optymalizacja opieki nad pacjentami z postacią wtórnie postępującą stwardnienia rozsianego (SPMS) w Polsce”, aż 67% pacjentów z SM odczuwa zaburzenia funkcji poznawczych wywołanych atrofią mózgu, czyli zanikiem tkanki mózgowej. Problem ten dotyczy w szczególności osób z postępująca postacią stwardnienia rozsianego (SPMS), która predysponuje do szybkiego rozwoju tych zaburzeń[2].

Stabilne i przewidywalne prawo kluczem do zwiększenia inwestycji w Polsce

Organizacja Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, na zlecenie Komitetu Farmaceutycznego Amerykańskiej Izby Handlowej (AmCham), przygotowała drugą edycję raportu „Zdrowa Legislacja 2”. Opracowanie prezentuje analizę sposobu prowadzania procesów legislacyjnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce oraz rekomendacje mające na celu stworzenie stabilnego prawa, które sprzyja również nowym inwestycjom. Autorzy podkreślają kluczową rolę transparentności i przewidywalności prawa oraz duża wagę konsultacji społecznych.

Polacy o aplikacjach medycznych - raport z badania opinii publicznej

Niemal 18 proc. Polaków jest zdania, że aplikacje medyczne mogą być skutecznym narzędziem wpierającym różnego typu terapie, ponieważ pozwalają kontrolować stan zdrowia. Równocześnie prawie co czwarty z nas (24,4 proc.) byłby skłonny korzystać z takich rozwiązań,  ale pod warunkiem, że stanowiłoby ono wsparcie tradycyjnego leczenia, a  jego stosowanie przebiegałaby pod kontrolą specjalisty – wynika z badania opinii zrealizowanego w styczniu 2021 r. przez SW Research Agencję Badań Rynku i Opinii dla terapiabezsennosci.pl.

Nie ma dziś zdrowia bez organizacji pacjentów

Organizacje pacjentów od lat realizują wiele działań nie tylko na rzecz swoich podopiecznych, ale także zdrowia całego społeczeństwa. Szczególnie dziś, w czasie pandemii COVID-19, doświadczenie i głos pacjentówsą nieocenione w debacie publicznej na temat kształtu polityki zdrowotnej. Czy gotowość organizacji pacjentów do budowania przyjaznego obywatelom państwa idzie w parze z umocowaniem ich roli na gruncie polskiej legislacji? Jakich rozwiązań oczekują pacjenci, aby ich głos był słyszany i uwzględniany?

Zatrzymać pandemię niewydolności serca - wyniki raportu

Duszność, na początku związana z wysiłkiem, później odczuwana także w spoczynku, łatwe męczenie się czy obrzęki – to typowe objawy niewydolności serca, która co roku zamyka w domach setki tysięcy Polaków. O epidemii niewydolności serca eksperci mówią od kilku lat - wg danych Ministerstwa Zdrowia problem ten dotyczy ok. 1,2 mln Polaków borykających się z tym schorzeniem w różnych stadiach zaawansowania. Jednak jak dotąd nie zostały poczynione żadne widoczne działania, aby zatrzymać ten przejmujący trend. W świetle danych z Raportu „Niewydolność Serca w Polsce” sytuacja chorych jest dramatyczna, a COVID-19 jeszcze pogorszył ten stan.

Polska hematologia w potrzebie - wyniki raportu Fundacji DKMS

Liczba Pacjentów cierpiących na nowotwory krwi stale wzrasta – w ciągu trzech lat zwiększyła się o 170%[1]. Choroba powoduje, że szpital na wiele tygodni i miesięcy staje się dla Pacjenta „domem”. Dlatego tak ważna jest kompleksowa i koordynowana opieka oraz odpowiednia infrastruktura szpitali. Niestety, jak pokazują wyniki badania zrealizowanego na zlecenie Fundacji DKMS przez agencję badawczą IQVIA w ramach Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, większość ośrodków przeszczepiania szpiku i oddziałów onkohematologii wymaga pilnego remontu. Brakuje również sprzętu medycznego codziennego użytku oraz dostępu do psychoonkologa, rehabilitanta czy dietetyka, których wsparcie ma istotne znaczenie w całym procesie leczenia. Kliniki transplantacji szpiku i oddziały hematologii potrzebują długofalowej pomocy i radykalnych systemowych zmian.

Grzegorz Błażewicz: liczba zgłoszeń naruszeń praw pacjenta w czasie pandemii cały czas rośnie

Grzegorz Błażewicz, Z-ca Rzecznika Praw Pacjenta przedstawia wyniki monitoringu dostępności do świadczeń zdrowotnych za październik 2020. Najczęstsze problemy zgłaszane przez pacjentów w ostatnim czasie to przede wszystkim zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania placówek POZ, braku możliwości umówienia wizyty stacjonarnej, braku kontaktu telefonicznego lub zapisania się na teleporadę, wykonania badań diagnostycznych czy też długiego czasu oczekiwania na świadczenia. Rzecznik Praw Pacjenta na bieżąco podejmuje interwencje w sprawie naruszeń praw pacjenta. Wyniki monitoringu posłużyły także do wypracowania rekomendacji usprawnień w opiece w czasie pandemii.

Potrzebne zmiany w psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej - raport

W związku z trwającą w Polsce debatą na temat zapaści psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej, do listy najważniejszych wyzwań z punktu widzenia opieki nad potrzebującymi w Polsce, eksperci tegorocznego raportu nt. stanu opieki długoterminowej, dołączyli problemy osób dotkniętych chorobami psychicznymi. Szczególną uwagę poświęcili dzieciom i młodzieży cierpiącym na schizofrenię. Rekomendacje kierunków zmian przygotował zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Piotra Błędowskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

RPP publikuje kolejne dane o sytuacji pacjentów w czasie pandemii Covid-19

Rzecznik Praw Pacjenta opublikował kolejne dane dotyczące sytuacji pacjentów w dostępie do świadczeń zdrowotnych w czasie epidemii COVID-19 w październiku 2020. Aktualne dane zawiera anek do raportu "Problemy pacjentów w obliczu epidemii COVID-19”– aktualizacja za październik 2020 roku".

Organizacje pacjentów są potrzebne ale ich nie znamy - wskazują wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Instytutu LB Medical

W Polsce jest blisko 6 tysięcy organizacji pozarządowych, które działają w ochronie zdrowia. Zajmują się edukacją oraz profilaktyką zdrowotną, zbierają pieniądze na leczenie, które nie jest refundowane,  promują zdrowie i zdrowy styl życia. Są niezbędne, gdyż odciążają publiczny system ochrony zdrowia. Jednak, jak wynika z badań zrealizowanych na zlecenie Instytutu LB Medical, „Organizacje pacjenckie w Polsce” - świadomość Polaków na temat tych organizacji jest niewielka. Aż 66% ankietowanych nie było w stanie wymienić ani jednej. Czy to oznacza, że w oczach Polaków nie są potrzebne? Jaka jest ich rola w systemie?