Artykuły powiązane z hasłem

#zus

11 wyników

Polacy nie przychodzą do pracy, bo zmagają się z chorobami ze sfery psychiki

Według danych ZUS, w 2023 roku wystawiono o 0,4% więcej zaświadczeń lekarskich z tytułu choroby własnej osobom ubezpieczonym w Zakładzie niż w 2022 roku. W tym samym czasie o 0,7% spadła liczba dni absencji chorobowej z tych zaświadczeń. Najwięcej z nich dotyczyło schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej. Jednocześnie coraz częstszą przyczyną nieobecności stają się zaburzenia psychiczne oraz zaburzenia zachowania. Eksperci mówią tutaj nawet o zjawisku pandemii chorób psychicznych, która w dużej mierze jest następstwem globalnej epidemii COVID-19.

Rewolucja w polskiej diabetologii za sprawą dostępu do nowoczesnych leków i technologii

W ostatnich latach w leczeniu cukrzycy nastąpiła prawdziwa rewolucja. Dzięki nowym refundowanym lekom oraz dostępowi do nowoczesnych technologii jakość życia chorych na cukrzycę znacząco się poprawiła. O skutecznych metodach leczenia i monitorowania cukrzycy, profilaktyce, potrzebach oraz kosztach leczenia rozmawiali uczestnicy 3. edycji „Healthcare Policy Roundtable” pt. „Diabetologia - stan obecny i perspektywy rozwoju w Polsce na tle Unii Europejskiej”. Podczas debaty zorganizowanej przez Instytut Rozwoju Spraw Społecznych po raz pierwszy zostały upublicznione dane ZUS-u pokazujące zależność pomiędzy nowymi metodami leczenia i monitorowania cukrzycy, a wydatkami na świadczenia związane z niezdolnością do pracy spowodowaną otyłością.

Nowelizacja postępowania przed ZUS. Wątpliwości będzie rozstrzygał sąd, nie ZUS

Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) zwraca uwagę, że procedowany obecnie w Sejmie projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (druk nr 3502) zawiera ciekawą propozycję nowelizacji postępowania przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (art. 12 pkt 2 projektu). Zmiana polega na tym, że w sprawach, w których kluczowe jest ustalenie czy płatnika i ubezpieczonego łączy istotny z perspektywy ubezpieczeń społecznych stosunek prawny (np. stosunek pracy, zlecenia czy dzieła), ZUS zamiast rozstrzygać tę kwestię samodzielnie, wystąpi do sądu o ustalenie czy taki stosunek rzeczywiście istnieje. Na etapie dalszych prac legislacyjnych należy precyzyjniej określić sytuacje, w których organ występuje do sądu – gdyż obecna treść przepisu nadal pozostawi ZUS zbyt daleko idącą swobodę.

FPP: Czy połączyć ubezpieczenie zdrowotne z chorobowym? Jak przywracać pacjentów na rynek pracy?

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) rekomenduje opcję połączenia ubezpieczenia zdrowotnego z ubezpieczeniem chorobowym w jedno ubezpieczenie ryzyka choroby – które zapewniłoby dostępność, fachowość i skuteczność niezbędnych świadczeń. Kontrole prowadzone w ZUS dotyczą tylko prawidłowości orzekania, a nie możliwości podjęcia leczenia i rehabilitacji – co mogłoby się przyczynić do szybszego powrotu osoby chorej na rynek pracy. Doprowadza to do sytuacji, w której zasiłek chorobowy staje się świadczeniem „zastępczym” – mogącym prowadzić do opóźnienia leczenia i rehabilitacji. Takie działania zamiast przywracać pacjentów na rynek pracy generują ogromne ilości zwolnień lekarskich – a w ślad za tym koszty zarówno po stronie pracodawców, jak i budżetu państwa. W roku 2022 wyniosły one 25,5 mld zł. Sytuację tę pogłębia decyzja o zdalnym udzielaniu zwolnień lekarskich – doprowadzając ostatecznie do pomięcia procesu leczenia i rehabilitacji. Dlatego FPP przeprowadziła debatę w tej kwestii i apeluje, by znaleźć rozwiązanie tego problemu.

W Dzień Przedsiębiorczości będą obradować o poprawie sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy

21 czerwca w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie odbędzie wyjątkowe spotkanie międzyśrodowiskowe „Szanse. Dostępność. Partnerstwo. Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy – okrągły stół z okazji Dnia Przedsiębiorczości”. Polska nadal pod względem wskaźnika bierności zawodowej osób niepełnosprawnych plasuje się w czołówce w Europie, a wskaźnik zatrudnienia OzN wynosi tylko ok. 16%[1] i nie zmienia się znacząco od lat. Dlatego nadrzędnym celem obrad, w którym udział wezmą przedstawiciele organizacji i instytucji wspierających osoby niepełnosprawne oraz środowiska przedsiębiorców jest pokazanie aktualnych możliwości i perspektyw zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, zarówno ruchową jak i intelektualną w obecnych realiach gospodarczych i uwarunkowaniach prawno-społecznych.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej - obowiązek przedsiębiorcy do 22 maja

Przedsiębiorcy w 2023 r. po raz pierwszy mają obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pozwoli ono ustalić wysokość składki ubezpieczenia zdrowotnego za rok 2022 na podstawie osiągniętych przychodów. Przedsiębiorca dowie się także, czy przysługuje mu zwrot składki zdrowotnej lub czy będzie musiał uregulować należności względem ZUS. Płatnicy muszą przekazać niezbędny dokument do 22 maja.

Zwolnienia lekarskie pod lupą ZUS

Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o blisko 200% zwiększyła się liczba osób poddanych kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich. Wzrost ten nastąpił w pierwszych dziewięciu miesiącach br. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku. Ostatnio najwięcej takich działań zostało podjętych w woj. małopolskim, mazowieckim i dolnośląskim. W tym samym czasie o blisko 29% podskoczyła liczba osób pozbawionych prawa do zasiłku.

Aktywni w pracy, aktywni w życiu - wnioski z obrad okrągłego stołu z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

W czwartek 1 grudnia w siedzibie Pracodawców RP odbyło się pierwsze spotkanie okrągłego stołu środowisk wspierających i działających na rzecz osób z niepełnosprawnością zainicjowane przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (KSON). O sytuacji i wyzwaniach związanych z integracją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych rozmawiali przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków pracodawców, instytucji publicznych i resortów. Celem obrad było zmapowanie istniejących barier w dostępie osób niepełnosprawnych do pracy, rozwoju osobistego i społecznego oraz opieki zdrowotnej, pokazanie dobrych praktyk i inicjatyw wspierających aktywizację osób z niepełnosprawnościami oraz wskazanie potrzebnych zmian i rozwiązań organizacyjnych i systemowych.

Innowacje lekowe zapewniają rozwój systemu ochrony zdrowia

Innowacje są jednym z elementów, w który musimy inwestować pieniądze w służbie zdrowia, to koło zamachowe sytemu ochrony zdrowia - taki był główny wniosek panelu dyskusyjnego „Innowacyjne terapie lekowe – ich rola i znaczenie w systemie ochrony zdrowia”, który odbył się podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Kompleksowa opieka zdrowotna w połączeniu z aktywnością fizyczną i profilaktyką to klucz do zdrowia pracownika

Ponad połowa pracowników narażona jest przynajmniej na jeden czynnik ryzyka prowadzący do problemów zdrowotnych. Dodatkowo pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na zdrowie pracowników, zarówno bezpośrednio (problemy psychiczne) lub pośrednio (zmniejszenie profilaktyki, aktywności fizycznej). Z najnowszego raportu Medicover pt. „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2021” wynika, że opieka zdrowotna stanowi wymierną korzyść nie tylko dla pracowników, lecz także dla pracodawców. Dzięki temu firma może zaoszczędzić rocznie ponad 1400 zł na kosztach absencji i prezenteizmu.

Coraz więcej przypadków odebrania prawa do świadczeń z ZUS - komentarz prawnika

Z doświadczenia mogę powiedzieć, że podobnych przypadków jest coraz więcej. Komisje odbierają świadczenia, które były często przyznawane przez lata. Mówiąc kolokwialnie „cudownie uzdrawiają” te osoby. Badanie komisji często zajmuje 10-15 minut. Decyzja o przyznaniu albo nieprzyznaniu renty podejmowana jest na podstawie takiego badania i dokumentacji medycznej, często bez zrozumienia choroby i stanu chorego. Kilka podobnych spraw udało nam się już wygrać. Obawiam się jednak, że niewiele osób odwołuje się  od tych decyzji. - mówi w rozmowie z redakcją Medicalpress, prawnik Katarzyna Anysz z kancelarii prawnej KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.